Probeer G Suite cloud productiviteits pakket kosteloos veertien dagen uit.

Pim Fortuyn Laten wij de vrijheid van het spreken bewaken

Dit Forum is geheel gewijd aan Pim Fortuyn, verkozen tot de beste politicus en grootste Nederlander aller tijden.


Pim Fortuyn Laten wij de vrijheid van het spreken bewaken

Berichtdoor liefdenetwerk » do 17 jul 2014, 12:02
Afbeelding

De politiek werd eindelijk interessant door de komst van Pim Fortuyn. De flamboyante man, met z'n sprekende ogen, brede lach en z'n piekfijne verschijning bracht de gelederen van de politiek en bevolking in beroering. Pim was de enige politicus die het beste voor had met ALLE Nederlanders, welk geloof en welke huidskleur ze ook hebben. Hij wilde voornamelijk reorganiseren in plaats van meer geld in een zwart gat gooien. Hij wilde dat wetten nageleefd werden en niet met voeten getreden worden. Pim wilde een einde maken aan corruptie, fraude en misbruik door met name de linkse partijen. Pim was tegen alle vormen van haat en discriminatie en stelde de problemen van de multi-cultuur aan de orde waar de gevestigde politiek de ogen voor sloot. Pim Fortuyn maakte zich sterk voor een beter welvarend multicultureel land voor alle mensen. Zijn dood mag niet voor niks zijn!! we moeten zijn gedachtegoed laten voortleven..

5 kogels maakte een einde aan zijn droom, Ik hoor zijn woorden nog: "Ik word minister president, en al word ik het niet dan ben ik het toch..."

Afbeelding


Afbeelding

Steeds meer mensen hebben het gevoel dat je steeds voorzichtiger moet zijn met wat je in het openbaar zegt en met wat je op internet doet, het gevaar loert van alle kanten, immers zijn tal van spionnen en zoekmachine diensten maar ook hackers voortdurend bezig met spioneren en afluisteren om om een veelheid aan redenen, de een doet dat voor geldelijk gewin en je weet echt nooit wie je in de gaten houd omdat je ergens voor, of juist fel tegen bent of omdat je een bepaalde overtuiging of religie aanhangt. Feit is dat het recht op de vrije meningsuiting nimmer verloren mag gaan mits we de rechten van de mensen schenden, en dat we er met zijn allen voor moeten zorgen dat we ons als vrij mensen kunnen blijven uiten en opkomen voor onze overtuigingen en hetgeen waar wij van harte in doen geloven.

Fortuyn pleitte voor afschaffing c.q. herbezinning op artikel 1 Grondwet in relatie tot de grondwettelijke gewaarborgde vrijheid van meningsuiting.

In het interview in de Volkskrant van 9 februari 2002 pleitte Fortuyn voor afschaffing c.q. herbezinning op artikel 1 Grondwet in relatie tot de grondwettelijke gewaarborgde vrijheid van meningsuiting.

Onmiddellijk na dit spraakmakend interview haasten politieke leiders als Thom de Graaf, VVD-voorzitter Bas Eenhoorn en Rob Oudkerk zich om Pim Fortuyn en de zijnen vanwege diens opvattingen over artikel 1 Grondwet als pleitbezorger van het nazisme af te schilderen en hem vanwege zijn politieke opvattingen op een lijn te stellen met exponenten uit het derde Rijk, wederom onder aanhaling van de kwalificatie gevaarlijk of zelfs levensgevaarlijk.

:!: Als mij wat gebeurt zijn zij medeverantwoordelijk.Zie helemaal onderaan dit artikel een opsomming van de genoemde strafbare feiten, waaronder aanzetten tot haat ,discriminatie en geweld door de toenmalige regering Kok en tegenstanders van Pim Fortuyn. Op grond van bewijzen word verzocht strafvervolging wegens het misdrijf als bedoeld in art. 137d Sr in te stellen tegen Thom de Graaf, Bas Eenhoorn, Rob Oudkerk, alsmede tegen Marcel van Dam, Peter Storm, Matty Verkamman, de redactie van NRC Handelsblad, en allen die verantwoordelijk zijn het zaaien van haat discriminatie en de laster op websites. Amsterdam, 13 mei 2002 G. Spong / Hammerstein

En wie is voor de strafbare feiten veroordeeld? En hoe is het gesteld met Volkert van der G, de moordenaar van Fortuyn?

De zittende politicus, nog steeds hoef je je niet meer af te vragen of die ooit de waarheid en niets dan de waarheid spreekt, en het is een feit dat de hedendaagse politiek gekenmerkt word door asociale bezuinigingen,schandalen, en een niet te bevatten schaamteloze zelfverrijking die de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter maakt.

Als we het dan nu hebben over discriminatie van een zogenaamde onderklasse? is het dan geen feit dat steeds meer mensen met een lager inkomen dan 2 maal modaal steeds minder te besteden hebben en dat de super elite alsmaar rijker word. Word de stem van miljoenen landgenoten die in de grootste zorgen zitten door de politiek wel gehoord en vertaald naar goed en democratisch beleid ? Wanneer word de welvaart eerlijk en goed verdeeld? Waarom werd Nederland met de Euro opgezadeld terwijl er geen meerderheid voor te vinden was evenals als voor talrijke Euro wetten.

Waarom hebben mensen die in Nederland wonen steeds minder in het eigen land te vertellen en worden steeds meer wetten door Brussel voorgeschreven. Waarom betaald Nederland elk jaar 5 miljard euro teveel aan de EU en krijgt het noodlijdend Nederland geen miljardenhulp om de crisis op te lossen en de ruim een miljoen werklozen en door de crisis gedupeerden fatsoenlijke banen en een betere toekomst te bieden. Waarom heeft de overheid nog steeds geen deugdelijk zorgstelsel ingevoerd waarin alle mensen kunnen rekenen op een betaalbare en goede zorg? En is het niet een feit dat de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter word door de anti democraten van de VVD en linkse samenzweerders. Wat heeft vrijheid en democratie nog te betekenen in een zogenaamd Verenigd Europa, waarvan Nederland maar een kleine lidstaat is. Wat doet de overheid tegen het alsmaar stijgend geweld en de haat tegen joden en homoseksuelen door radicalen en door extreme moslims en door wie dan ook. Geloven we dat iedereen in Nederland of in het 'vrije Westen" echt het volste recht heeft om zich vrijelijk te uiten en dat gelijk ook doet? De vrijheid van meningsuiting is toch het recht waar we blij mee moeten zijn. Het is een recht dat niet misbruikt mag worden door beledigende, kwetsende en vooral ook racistische uitspraken en oproepen tot haat en geweld. Wanneer treed er eindelijk eens een regering aan die de stem van het volk democratisch verantwoord vertegenwoordigt, de rechten van de mensen naleeft en doet wat zij de kiezers belooft?

Word het niet de hoogste tijd dat de politiek ophoud met mensen over een kam te halen,en religies te generaliseren, is het niet de hoogste tijd om de problemen binnen de samenleving helder te benoemen en de wet zodanig aan te passen dat de rechten van alle mensen worden gerespecteerd.

Zwarte Piet Actueel

De uitspraak van de rechter dat Zwarte Piet leidt tot een negatieve stereotypering van zwarte mensen, werd wereldnieuws. „Zwarte sinterklaashelper is racistisch”, kopte het Duitse Der Spiegel op de website over 'Schwarzer Peter'.
Ook In de Franse media werd geschreven over de uitspraak over 'boeman' Pierre Noir, net als in Spaanse media waar het hulpje van de sint Pedro Negro heet. Amerikaanse media proberen het debat in Nederland te duiden. De Amerikanen stellen vast dat een verrassend aantal Nederlanders denkt dat Zwarte Piet een onschuldig figuur is en begrijpen niet wat het punt is. Het Amerikaanse persbureau AP melde „De meeste Nederlanders, van wie 90 procent blank en 80 procent van Europese afkomst is, houden heftig vast aan hun traditie..

Het is goed als de vrijheid en goede tradities worden bewaakt om ervoor te zorgen dat lieden die beledigende, kwetsende en racistische uitspraken doen en oproepen tot haat en geweld geen kans krijgen en en hiermee ook eventuele extreme reacties en daaropvolgende kettingreacties worden voorkomen. Dit zou men kunnen tegenspreken met het argument dat een vrijheid geen vrijheid is, zodra hij wordt beperkt. Maar we zijn er wel achter gekomen dat er meer dan genoeg mensen uit alle landen op de wereld overal en nergens rondrennen die niet met de vrijheid kunnen omgaan en zich schuldig maken aan het overtreden van de wet en aan het zaaien van haat,verdeeldheid, tweespalt en racisme.

Fortuyn wilde een rechtvaardige wet! en weg met de artikel 1 van de Grondwet

Met zijn plan om artikel 1 van de Grondwet af te schaffen, het non-discriminatiebeginsel, ten gunste van de vrijheid van meningsuiting, bracht Pim Fortuyn de discussie aan de orde. Van verschillende kant is betoogd dat het systeem zoals dat in de VS bestaat, een vrijwel ongebreidelde voorrang voor de vrijheid van meningsuiting boven andere grondrechten, in Nederland zou moeten worden ingevoerd maar velen huiveren bij de gedachte aan alsmaar meer Amerikaanse toestanden in Nederland.

Pim Fortuyn 2001-11-04 Theo van Gogh's zondagDe discussie gaat over artikel 1 van de Grondwet en de strafbaarstelling van racistische uitingen. De uitwerking daarvan in art. 137c en d van het wetboek van Strafrecht leidt tot fundamentele kritiek. Pim Fortuyn plaatste dat op de maatschappelijke en politieke agenda.

Dient de wetgever en de rechter zich niet te bemoeien met discussies over ras en cultuur?. Moeten opvattingen van burgers over de gelijkheid van groepen mensen moeten buiten het bereik van de strafrechter blijven?. Waar ligt de grens bij oproepen tot geweld tegen groepen?

In een doorwrocht proefschrift over de vrijheid van meningsuiting breekt Theo Rosier een lans voor het Amerikaanse systeem en stelt dat in Nederland 'ook de benepen en kortzichtige burger een fundamenteel recht heeft om zijn visie te geven op de gewenste vormgeving van de samenleving . Stemmingmakerij tegen etnische minderheden acht hij niet gepast, maar vindt dat deze niet te vangen is in juridische formuleringen. Het onderdrukken van ongenuanceerde kritiek en venijnig geformuleerde probleemanalyses wakkert volgens Rosier frustraties aan en bevordert haat. Omdat negatieve beeldvorming op andere manieren tegen te gaan is, wil hij de strafbaarstelling van dit soort uitingen beperken. Wel bepleit hij de instandhouding van strafbaarstelling van racistische belediging. 'Uitlatingen waarmee ondubbelzinnig te kennen wordt gegeven dat anderen wegens hun ras als minderwaardige schepsels worden gezien (…) geven de mikpunten ervan diepe aanstoot, doen hen onrecht en zijn (…) op geen enkele manier te rechtvaardigen'. De menselijke waardigheid is daarmee in het geding.

Is het dan mogelijk om binnen de grondrechten het primaat aan de vrijheid van meningsuiting te geven boven het recht om gevrijwaard te blijven van racisme? De lidstaten zijn toch gebonden aan internationale verdragen, zoals het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM), het Internationaal verdrag voor de bescherming van burgerlijke en politieke rechten (Bupo) en het verdrag voor de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (IVUR).

Al deze verdragen bevatten namelijk de bepalingen die een verbod op rassendiscriminatie inhouden. Het racistisch handelen valt hieronder en, in het geval van het IVUR, ook het naar buiten brengen van racistische taal. De vrijheid van meningsuiting is, volgens artikel 10 van het EVRM, wel degelijk gebonden aan beperkingen die noodzakelijk zijn in een democratische samenleving.

Wat de vrijheid van meningsuiting betreft, bepaalde het Europese Hof voor de rechten van de mens al in 1976, dat dergelijke beperkingen niet mogen leiden tot het aantasten van die vrijheid. Opvattingen die kwetsen, schokken of onrust baren zijn toegelaten. Zonder internationale verdragen op te zeggen, zal het in Nederland onmogelijk zijn om het Amerikaanse systeem te omarmen, mochten we dat willen.

Het debat over botsende grondrechten is actueler dan ooit. De reeks van rechtszaken tegen politici, columnisten, schrijvers, godsdienstig gedrevenen toont aan dat de rechter vooral het ongenuanceerd beledigen en het aanzetten tot haat, met name door rechts-extremisten, strafbaar acht. gen

Lieden zoals Thom de Graaf waren te onopgevoed en bang lom de problemen in de samenleving te benoemen en er wat aan te doen. Ze probeerden een link te leggen tussen de uitspraken van Fortuyn met het nationaal socialisme en ook Marcel Van Dam deed het voorkomen alsof anti-islamisme een vorm van antisemitisme was.

Dit waren absurde beschuldigingen immers benoemde Fortuyn het antidemocratische karakter van de islam, de onmenselijke sharia als het na te streven rechtssysteem en de onderdrukking van vrouwen en de verkondiging van haat tegen niet gelovigen, Joden en homoseksuelen.

Marcel van Dam noemt Fortuyn een "minderwaardig mens"Marcel van Dam, en valse kortzichtige figuren zoals Tom de Graaf probeerden van alles om Fortuyn in een kwaad daglicht te plaatsen. Commentatoren zoals Sylvain Ephimenco lieten zien dat Fortuyn geen rascist was en zijn boodschap oprecht was en dat de ‘zich links afficherende multiculturalisten in feite rechtse concepten als segregatie, vrouwenonderdrukking en terugkeer naar orthodoxe religieuze waarden in de hand werken. Het is opvallend hoe de generatie van mei ’68 die streden voor burgerrechten in de VS, de vrouwenrechten en later de rechten voor homoseksuelen, zeer terughoudend zijn en niets ondernemen tegen alsmaar meer mensonterende praktijken die zijn geïnspireerd vanuit de radicale en de extreme kant van de moslimwereld.

Geert Mak deed in zijn pamflet Gedoemd tot kwetsbaarheid wel zeer schokkende uitspraken en beschuldigde Theo Van Gogh, die samen met Ayaan Hirsi Ali de film Submission maakte, van antisemitisme en iemand die aanvankelijk de joden als doelwit koos. Hij vergeleek de film van de vermoorde cineast ook nog met de beruchte film Der Ewige Jude geïnspireerd door naziekopstuk Joseph Goebbels. De beschuldigingen van Mak waren onzinnig want Goebbels gebruikte verzonnen citaten uit de talmoed, terwijl Hirsi Ali letterlijk citeerde uit de koran. Terwijl Goebbels de joden vergeleek met ratten, kwamen Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali op voor de slachtoffers van het systeem, namelijk de vrouwen die lijden onder het islamitisch fundamentalisme. In elk geval was de houding van Ayaan Hirsi Ali duizend maal oprechter dan die van zogenaamde progressieven en van de linkse partijen die hun ogen altijd weer afwenden voor de verschrikkingen die gebeuren in islamitische landen en ook binnen moslimgemeenschappen in het Westen.

Tekenend is de agressie van Marokkaanse moslims tegen de joden en homoseksuelen. Het antisemitisme groeit in de Arabische wereld met de dag. Steeds meer moslims uiten hun twijfels over de holocaust en beschouwen het als een leugen om Israël een alibi te verschaffen voor haar politiek en de oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen. Het verzet van de extreme jongeren is evenwel niet gewoon gericht tegen de staat Israël en haar betwistbare houding tegenover de Palestijnen, maar gaat veel verder. Tijdens betogingen roepen de jongeren ‘Weg met Israël’, en en vooral ‘Hamas! Hamas! Alle joden aan het gas’. Dat is een regelrechte oproep tot genocide. Het toenemend huiselijk geweld binnen moslimgezinnen en mensonterende praktijken als gedwongen huwelijken, genitale verminkingen en eremoorden en zou op zijn minst de hoogste prioriteit moeten hebben op de politieke agenda.

Het gevaar dat met name de linkse politici niet erkennen of niet openbaar toegeven is de haat en het geweld dat uitgaat van extreem radicale moslims en dat is juist hetgeen Pim Fortuyn voor waarschuwde.

Janmaat werd in 1997 veroordeeld voor het roepen van slechts de leuze 'Zodra wij de mogelijkheid en de macht hebben, schaffen we de multiculturele samenleving af'. Bij de strafbaarstelling steunde de Hoge Raad in het cassatieberoep in 1999 de overwegingen van het Hof in Den Haag. Dat overwoog, dat de context waarin dit werd gezegd, namelijk een demonstratie waarin aanhangers van de CD en CP'86 met vlagvertoon, aan nazie-versierselen refererende symbolen meeliepen en roepend 'Eigen volk eerst', 'Nederland voor de Nederlanders', en 'Vol is vol', van doorslaggevende betekenis was. In de overwegingen zegt het Hof dat het leveren van kritiek op het integratiebeleid van de overheid geoorloofd is, maar dat de wijze waarop Janmaat dat in deze demonstratie deed, resulteerde in het aanzetten tot discriminatie en daarmee strafwaardig.

Kok en de zijnen en zogenaamde intellectuelen probeerden zo ook Pim Fortuyn in het extreem rechtse kamp te duwen. Ze maakten vergelijkingen met het nationaal-socialisme, het antisemitisme en racistische partijen als het Vlaams Blok (Vlaams Belang).

Marcel van Dam van de PVDA noemde Pim Fortuyn op tv zelfs een "minderwaardig mens"

Ze vergisten zich volkomen. Pim Fortuyn was geen racist en verafschuwde dergelijke associaties en met het VB. Zo zei hij letterlijk: ‘Le Pen en Dewinter zeggen dingen die je niet kunt maken. Dewinter is een fascist. Ik ben een beschaafde mens’. En ook Ayaan Hirsi Ali veroordeelde het Vlaams Belang. ‘Ze hebben op vele vlakken dezelfde ideeën als de moslimextremisten: over de positie van de vrouw, over de onderdrukking van homo’s, over abortus.

Als je hun theorie doortrekt dan kom je uit bij genocide’, zo stelde ze. Het is duidelijk dat de aanvallen op Pim Fortuyn elke grond misten en dat zijn werkelijke bedoelingen nobel en goed waren. Pim kwam op voor de mensen. Niet voor een geloof, een volk of ras, maar voor de mens en de vrijheid om met zijn of haar leven te doen wat hij of zij goed acht.

De huidige klacht over art. 137c en 137d wordt door de terughoudendheid van de politiek en door de rechter ontzenuwd. Weliswaar bestaat bij velen de wens om via het strafrecht de monden van racisten te snoeren, maar in de praktijk vangt het Openbaar Ministerie regelmatig bot bij pogingen om uitingsdelicten te vervolgen.

Bij het toepassen van het strafrecht kan onderscheid worden gemaakt. In de politieke arena, net als in de godsdienstige of de journalistieke, is een grote mate van vrijheid gewenst. De gemiddelde politieke tegenstander is in het algemeen goed gebekt en mag in staat worden geacht een weerwoord te leveren. In het dagelijks leven echter kunnen racistische uitingen iemands leven vergallen en zodanig in de war sturen, dat strafrechtelijk ingrijpen noodzakelijk word geacht. Er bestaat geen vrij debat tussen degene die roept 'Rot op naar je eigen land, vuile ..... ' en diens voorwerp van woede. Zinnig verweer tegen dergelijke mensonterende uiting is niet mogelijk en een passende sanctie van overheidswege is op zijn plaats.

:!: Het recht op respect voor de menselijke waardigheid dient steeds het uitgangspunt blijven.

De waarheid, en wat waarheid is, daar verschillen de meningen vaker over, moet wel met respect gezegd worden. Echter, in het maatschappelijk en politiek debat is het van groot belang de gevolgen van uitspraken serieus te nemen en grondig te onderzoeken. Het kan schadelijk zijn voor minderheden om de problemen niet te benoemen uit angst om te kwetsen, maar het kan even schadelijk zijn als voor minderheden beledigende teksten onbeantwoord blijven. Een negatieve beeldvorming kan de maatschappelijke positie van de betrokken groepen schade toebrengen. Werkgevers kunnen op grond van ontstane vooroordelen bijvoorbeeld besluiten de voorkeur aan mensen met een andere huidskleur of afkomst te geven. Het is evenzeer zeer ongewenst en onacceptabel dat er niets gedaan word tegen radicalen van welke afkomst dan ook die onschuldige, brave medebewoners het leven zuur maken en erger nog de meest afschuwelijke vormen van geweld aandoen.
.
Pim Fortuyn was een dappere en rechtschapen politicus

Pim heeft het in zijn autobiografie gezet. Als 't stormt Als 't stormt rond je schip Ga mee, ga mee Met de storm die je voert naar een wilde zee Want de macht is te groot En te klein is jouw boot En de tijd zal 't getij weer keren Als 't stormt in je hoofd Ga mee, ga mee Met de storm die je voert naar een andere zee En verzet je maar niet tegen 't verdriet Want de tijd zal 't getij weer keren Want de klip gaat niet opzij En de wind gaat niet opzij Je schip maakt haast slagzij Want de storm kan niet voorbij Het geweld, het gevaar en de angst die hoort erbij Je hulpkreet hoort erbij Maak de zeilen nu maar vrij Als 't stormt in je hart Ga mee, ga mee Met de storm die je voert naar een wilde zee Zet het anker niet uit Red niet je huid Want de tijd zal 't getij weer keren

Afbeelding
Laten wij de vrijheid van het spreken bewaren en bewaken!

De zittende politicus op het pluche.

Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel. Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel Zomaar een lach verschenen, maar die nacht, Nadat de gek de nar had omgebracht, Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret, En maakte hij onbespied een pirouette. Dank, dank, riep hij, het monster is geveld. Hij oefende het woord ´geschokt´ voor morgen En sliep als twintig ossen kunnen slapen. Straks is hij, voor de camera, vol zorgen. Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld. Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied. Hij loopt op straat, ondragelijk rechtschapen, En ziet nog steeds het echte monster niet. Gerrit Komrij 8 mei 2002


Wat is er met de vermeende haatzaaiers Thom de Graaf, Bas Eenhoorn, Rob Oudkerk, Marcel van Dam, Peter Storm, Matty Verkamman, de redactie van NRC Handelsblad gebeurd? Werden de haatzaaiers veroordeeld?

Hieronder treft u de aangifte tegen de haatzaaiers.

Namens wijlen de heer W.S.P. (Pim) Fortuyn, laatstelijk wonende te Rotterdam en de Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn, gevestigd te Rotterdam, brengen wij het navolgende onder uw aandacht.

1. Zoals bekend werd Pim Fortuyn op 6 mei 2002 om het leven gebracht. Kort voor zijn dood heeft hij, kennelijk voorvoelend dat de kans op een aanslag re‰el was, ons uitdrukkelijk verzocht dat wij ingeval hij vermoord zou worden rechtsmaatregelen zouden moeten treffen tegen degenen die bijgedragen hebben aan het ontstaan van een vijandige sfeer jegens hem, alsmede tegen de rechtstreeks betrokkenen van een zodanig geweldsmisdrijf. Dit laatste wordt thans door de snelle aanhouding van de verdachte voor wat betreft het strafrechtelijk deel reeds door het openbaar ministerie te Amsterdam gedaan.

2. Voren weergegeven wens deed de heer Fortuyn naar aanleiding van de aangifte die wij op 19 maart 2002 namens hem bij de officier van justitie te Den Haag deden in verband met het bekogelen van met braaksel en uitwerpselen gevulde taarten, welk feit het plegen van openlijk geweld als bedoeld in art. 141 Sr oplevert. Bijgaand zend ik u kopie van deze aangifte. Pim Fortuyn hield er ernstig rekening mee dat dit zogeheten "taart incident"gelet op de achtergrond van wat hij omschreef als het "demoniseren" van hem de opmaat kon vormen voor verdergaand geweld jegens zijn persoon. Op verzoek van de officier van justitie is na de schriftelijke aangifte door cliënt Pim Fortuyn in persoon in bijzijn van ondergetekende O. Hammerstein (wederom) aangifte gedaan bij de chef recherche van bureau Jan Hendrikstraat te Den Haag op 29 maart 2002. Bij die gelegenheid heeft Pim Fortuyn nogmaals in bijzijn van deze politiefunctionaris meegedeeld: "Jullie weten wat je te doen staat als ik overhoop word geschoten". Het "taart-incident" was voor hem ook reden premier W. Kok op te roepen hem niet te "demoniseren". Deze oproep aan de Eerste Minister had tot doel te bevorderen dat deze zijn gezag zou aanwenden om anderen en/of politieke geestverwanten alsmede leden van het kabinet, tot de orde te roepen en hen te bewegen zich te onthouden van kwalificaties die tot zijn (verdere) demonisering konden bijdragen.

3. Voor wat deze achtergrond betreft zij in herinnering geroepen dat even bedoeld demoniseren al een aanvang had genomen voordat Pim Fortuyn zich verkiesbaar had gesteld. Medio februari 1997 betitelde Marcel van Dam in het televisieprogramma van de VARA "Het Lagerhuis" Pim Fortuyn als een "buitengewoon minderwaardig mens".

In een column gepubliceerd op 14 februari 2002 in de Volkskrant noemde Marcel van Dam hem "een onvervalste anti Islamiet", waarbij hij Fortuyn's beweerde anti-islamisme op ‚‚n lijn stelde met antisemitisme. De hiermee beoogde associatie - die van het gedachtegoed van het derde rijk en de onder auspici‰n daarvan opgewekte rassenhaat - was evident. Ook recentelijk heeft de heer M. van Dam zich in soortgelijke bewoordingen over Pim Fortuyn uitgelaten. Enkele weken geleden heeft hij immers in het laatste TV programma van Het Lagerhuis Pim Fortuyn aangediend als "Untermensch". De hiermee beoogde associatie met het nazisme is evident, nu de typering "Untermensch" ten tijde van dit regime een aanduiding van joden was.

4. In het voetspoor van Marcel van Dam traden na het veelbesproken interview van Pim Fortuyn in de Volkskrant van 9 februari 2002 een aantal politici. In dit interview pleitte Fortuyn voor afschaffing c.q. herbezinning op artikel 1 Grondwet in relatie tot de grondwettelijke gewaarborgde vrijheid van meningsuiting.

5. Onmiddellijk na dit interview haasten politieke leiders als Thom de Graaf, VVD-voorzitter Bas Eenhoorn en Rob Oudkerk zich om Pim Fortuyn en de zijnen vanwege diens opvattingen over artikel 1 Grondwet als pleitbezorger van het nazisme af te schilderen danwel hem vanwege zijn politieke opvattingen op ‚‚n lijn te stellen met exponenten uit het derde Rijk, wederom onder aanhaling van de kwalificatie gevaarlijk of zelfs levensgevaarlijk.

6. In het dagblad Trouw van 22 december 2001 werd cliënt door Matty Verkamman omschreven als "een man met de intelligentie van Hitler en de charme van Heinrich Himmler". NRC Handelsblad publiceerde overigens op 6 mei 2002 - de dag van de moord - een commentaar met de tekst:
"Deze dagen symboliseren de heroprichting van het vrije Nederland, waar je mag zeggen wat je wilt, geloven wat je wilt, ongeacht huidskleur, ras of nationaliteit. Het is de trots van Nederland dat we hier juist niet de ene cultuur beter vinden dan de andere. Dat we hier mensen gelijk behandelen in een open samenleving. Dat we ons hier de xenofoben en racisten van het lijf wensen te houden. Het is een grote schande dat we zestig jaar na dato een politicus in ons midden daaraan moeten herinneren."

7. Wat de politiek leider van D'66, de heer Thom de Graaf, betreft zij erop gewezen dat hij (op de televisie) in reactie op voormeld interview van 9 februari 2002 citeerde uit het dagboek van Anne Frank met de opmerking dat hij Anne Frank adviseerde haar achterkamertje alvast voor onderduiken gereed te maken.

8. Deze verwijzing naar dit indringende en beladen dagboek van Anne Frank, een slachtoffer van het nazi-regime, in combinatie met even bedoelde opmerking behelst niets meer of minder dan een rechtstreekse vereenzelviging van het gedachtegoed van cliënt Fortuyn met dat van het nazi-regime.

9. In het televisieprogramma Buitenhof van 12 mei 2002 poogde de heer de Graaf, hiermee pijnlijk geconfronteerd door de interviewer Paul Witteman, zich uit deze netelige situatie te redden door ter rechtvaardiging aan te voeren dat hij toen zeer geemotioneerd was en wilde appelleren aan het rechtsgevoel zoals door Anne Frank omschreven. Een beroep op een emotionele toestand levert evenwel in het algemeen geen succesvol beroep op een strafuitsluitingsgrond op. Het appelleren aan het rechtsgevoel van Anne Frank of een verwijzing naar het door haar bedoelde rechtsgevoel kan evenmin als een strafrechtelijk acceptabele rechtvaardiging worden beschouwd nu cliënt, Pim Fortuyn, op geen enkele wijze heeft doen blijken evenbedoeld rechtsgevoel op onparlementaire wijze geweld te willen aandoen. Opmerking verdient nog in dit verband dat het begrip rechtsgevoel een uiterst vaag begrip is en kennelijk refereert aan een algemeen door een ieder aanvaard rechtsbeginsel of rechtsidee, reden waarover onze Hoge Raad dit begrip hoogst zelden en wel voor het eerst in zijn arrest van 14 februari 1916 NJ 1916, 681, - het zogeheten Water en melk arrest - bezigt.

10. Onder deze omstandigheden behelst de verwijzing naar het dagboek van Anne Frank, zoals hiervoor gesteld, een uiterst kwalijke en ook strafbare vergelijking van de opvattingen van Pim Fortuyn met de opvattingen van het nazi-regime, waarvan Anne Frank het slachtoffer is geworden.

11. D'66-kamerlid Boris Dittrich noemde Fortuyn's voorstel tot afschaffing van artikel 1 van de grondwet "levensgevaarlijk". Een dergelijke kwalificatie valt wellicht niet onder de delictsomschrijving van artikel 137d Sr, maar het brengt wel tot uitdrukking waarom Pim Fortuyn zich gedemoniseerd heeft gevoeld.

Ten aanzien van de heer Rob Oudkerk zij verwezen naar diens uitlatingen ter gelegenheid van de herdenking van de februaristaking bij "De Dokwerker" te Amsterdam. Hij sprak toen over Pim F. en vergeleek hem met Mussert.
Ten aanzien van de VVD-voorzitter Bas Eenhoorn wordt verwezen naar zijn uitspraken op een openbare VVD-bijeenkomst te Nijkerk van 31 januari 2002. Volgens het Algemeen Dagblad van 7 februari 2002 en 12 mei 2002, het dagblad Trouw van 6, 7 en 23 februari 2002 en 29 maart 2002 en 12 mei 2002 vergeleek de heer Eenhoorn Pim Fortuyn met Benito Mussolini. In het Algemeen Dagblad van 7 februari 2002 wordt over deze vergelijking het volgende geschreven:

"Van onze politieke redactie. Den Haag - VVD-voorzitter Eenhoorn ziet overeenkomsten tussen lijsstrekker Pim Fortuyn van Leefbaar Nederland en fascistenleider Benito Mussolini, die van 1922 tot 1943 premier was in Italie.

Eenhoorn trok de vergelijking vorige week op een VVD-bijeenkomst in Nijkerk. Hij haalde een studie aan over leiderstypen van psycholoog Kets de Vries. "Een van de typen die hij beschrijft is het type-Mussolini. Mij viel op dat die omschrijving precies past op de leider van Leefbaar Nederland. De ijdele leider, die precies zegt wat mensen willen horen. En je ziet altijd dat mensen kritiekloos zo'n leider volgen", zegt Eenhoorn. "Ik heb me dus genuanceerd uitgelaten, gebaseerd op een psychologische studie."

Van alle berichtgeving over Pim Fortuyn menen wij voorts dat de bijdragen van Peter Storm in het maandblad "De Socialist" nrs. 134 en 135 van april 2002 respectievelijk mei 2002, waarvan bijgaand afschrift, zonder enige twijfel door de kwalificaties racist en fascist en de opmerkingen dat Fortuyn dezelfde uitstraling zoekt als de "F?hrer" en de "Duce" de kroon spannen. Anders dan voormelde Matty Verkamman die naar verluidt zijn excuses heeft aangeboden, hetgeen overigens de voltooi‹ng van het delict van art. 137d Sr onverlet laat, heeft Peter Storm voor zover bekend zulks niet gedaan. Van hetzelfde laken een pak was de website http://anarchronicon.dse.nl/nederlands/pim1.jpg, op welke site tot 10 mei 2002 onder de titel "Stem tegen vreemdelingenhaat", "Stem tegen crypto-fascisme", waar Pim Fortuyn in nazi-uniform werd afgebeeld, foto's van affiches waarop Fortuyn met een Hitler pet + snor gecombineerd met een hakenkruis werd afgebeeld alsmede de site http://www.internationalesocialisten.or ... ortuyn.htm met onder andere de tekst "Stop de Hollandse Haider". Afschrift van de diverse prints sluiten wij hierbij in. Hetzelfde is het geval bij de site van het autonoom centrum. De printscreen daarvan weergevende Pim Fortuyn tezamen met een afbeelding van Hitler sluiten wij hierbij in.

12. Het komt ons voor dat alle gemaakte uitlatingen waarbij cliënt, wijlen Pim Fortuyn, op ‚‚n lijn werd gesteld met dan wel gepoogd werd hem te associeren met het nazi-regime, in het bijzonder leiders daarvan als Hitler, Himmler, Mussert en Eichmann, het aanzetten tot haat jegens cliënt, Pim Fortuyn en de zijnen wegens zijn c.q. hun levensovertuiging tot doel had en daarmee het misdrijf als bedoeld in art. 137 d Sr werd gepleegd. Minst genomen is sprake van feiten en omstandigheden waaruit een redelijk vermoeden van schuld aan het plegen van het misdrijf van art. 137 d Sr begaan door evenbedoelde politici en/of journalisten voortvloeit.

Ter ondersteuning van dit standpunt verwijzen wij naar de annotatie van Schalken onder HR 21 februari 1995, NJ 1995, 452. In deze annotatie merkt Schalken naar het ons voorkomt terecht op dat de connectie tussen het nazi-regime en de totalitaire vernietigingsdrift zo dwingend is dat enig misverstand omtrent de werkelijke bedoeling van een verwijzing daarnaar uitgesloten is.

13. Ten aanzien van de term haat in art. 137 d Sr wordt in de litteratuur opgemerkt dat zij duidelijk lijkt. Vgl.
- N.L.R. aant. 3 bij art. 137 d Sr.

14. Volgens het woordenboek Van Dale wordt onder het begrip haat verstaan het gevoel van diepe afkeer voor iemand, gepaard met het verlangen om de persoon te zien ondergaan.

De diepe afkeer blijkt genoegzaam uit verwijzingen naar Eichmann c.q. het nazi-regime, het dagboek van Anne Frank en de omschrijving "Untermensch". Ook duidelijk is dat degenen die deze verwijzingen hebben gemaakt het verlangen koesterden Pim Fortuyn en zijn kandidaten op de Tweede kamerlijst politiek ten onder te zien gaan. De wijze waarop deze diskwalificatie plaatsvond gaat veruit boven hetgeen in een normale verkiezingsstrijd toelaatbaar geacht moet worden.

15. Met betrekking tot het begrip aanzetten als bedoeld in artikel 137d Sr. wordt zowel in de litteratuur als in de rechtsspraak tot uitdrukking gebracht dat dit begrip overeenkomt met het begrip opruien als bedoeld in artikel 131 Sr. Onder opruien wordt begrepen het een ander aansporen tot (in casu het niet stemmen op de Lijst Pim Fortuyn vanwege het nazistische gedachtengoed), ophitsen of aanzetten tot iets. vgl.
- N.L.R. aant. 2 bij artikel 137d Sr.
- N.L.R. aant 1b bij artikel 131 Sr.
- H.R. 8 januari 1894 W 6464
- H.R. 18 maart 1895 W 6636
- H.R. 9 maart 1903 W 7898

16. In de memorie van antwoord (kamerstuk 1969-1970, 9724, nr 6, pg. 5) wordt voorts ten aanzien van het begrip aanzetten nog door de wetgever het volgende opgemerkt:
"Naar aanleiding van de vraag of "aanzetten tot haat"een objectief dan wel een subjectief begrip is, merken de ondergetekenden op dat "aanzetten" opzet insluit. Voor de strafbaarheid is dus - in verband met de leer van de Hoge Raad omtrent het voorwaardelijk opzet - vereist, dat de dader ten minste de kans dat anderen door zijn uitlating tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden zouden worden bewogen, willens en wetens heeft aanvaard. Dit vereiste gaat iets minder ver dan de in het voorlopig verslag voorgestelde beperking tot uitlatingen waarvan de dader weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat zij het gevolg teweeg zullen brengen. Die beperking komt meer overeen met de opvatting die slechts van opzet wil spreken wanneer de dader zich bewust is van de zekerheid of waarschijnlijkheid dat het gevolg zal intreden. Ook in de voorgestelde redactie is echter het aanzetten tot haat noch een subjectief begrip in die zin dat zou moeten worden bewezen dat de dader de bedoeling had tot haat aan te zetten, noch een objectief begrip in die zin dat de voorstelling van de dader niet terzake doet."

17. In het arrest van 1903 achtte de Hoge Raad de gehele strekking van een artikel uit "De Vrije Socialist", welk artikel getiteld was "Te wapen burgers" een criterium bij de beoordeling van de vraag of sprake was van opruien. Passen wij dit criterium op vorenbedoelde uitlatingen toe dan is het duidelijk dat de strekking van al deze uitlatingen is geweest het aanzetten tot haat jegens Pim Fortuyn en de zijnen door te refereren aan de veronderstelde haat jegens het nazi-rijk.

18. In dit verband moet er op gewezen worden dat blijkens de rechtspraak referenties aan de jodenvervolging vele malen als een verboden, strafbare politieke uitlatingen zijn aangemerkt. De verspreiding van stickers met hakenkruisen kon blijkens het vonnis van de rechtbank Breda van 29 juni 1990 R.R. 1995, 250 niet door de beugel.

19. De strafrechter heeft voorts doen blijken dat ook politici van zogeheten "erkende" grote politieke partijen bij het bedrijven van politiek buiten het parlement onder de vigeur van de strafbepalingen en in het bijzonder onder de delictsomschrijving van artikel 137d Sr. vallen. Zo werd in 1980 een lid van de VVD-fractie van de Tweede Kamer der Staten Generaal bij vonnis van de rechtbank te Rotterdam van 19 februari 1980, NJ 1980, 372 wegens het aanzetten tot discriminatie tot een geldboete van duizend gulden veroordeeld.

20. Uit de eerste reacties op ons voornemen ten deze het strafrecht in te schakelen is ons gebleken dat ter verdediging van eigen handelen erop gewezen wordt dat Pim Fortuyn ook sterk op het scherpst van de snede debatteerde. Dit laatste moge juist zijn, maar een dergelijke wijze van polemiek rechtvaardigt geenszins het overschrijden van de strafrechtelijke grenzen als hierbedoeld.

Het behoeft in dit verband weinig betoog dat het tot uitdrukking brengen van de relativiteit of zelfs overbodigheid van artikel 1 van de Grondwet, welke bepaling overigens eerst in 1983 in de grondwet is opgenomen en reeds om die reden ten onrechte door sommige politici (Thom de Graaff en Dijkstal) het fundament van onze rechtsstaat of beschaving wordt genoemd, niet kan billijken vergeleken te worden met Eichmann, Hitler etc. en het idee‰ngoed van het nazi-regime. Een dergelijke onzindelijke wijze van redeneren vindt zijn halt in artikel 137d Sr.

21. In verband met de uniciteit van deze aangifte en de precaire maatschappelijke situatie waarin ons land zich nu bevindt achten wij het dienstig te benadrukken dat wij degenen tot wie deze aangifte zich richt niet beschouwen als de uitlokkers van de moord op Pim Fortuyn. Voor de voltooiing van het misdrijf van aanzetten tot haat in de zin van artikel 137d Sr. is enig resultaat immers niet vereist. Het gaat enkel en alleen om de gedraging van het aanzetten, welke gedraging in een parlementaire democratie niet thuishoort en in een rechtsstaat aan een ieder, ook een politicus in verkiezingstijd en -strijd is verboden. Het is, dunkt ons, van eminent belang hierbij in ogenschouw te nemen dat de rechtsstaat een absolute voorwaarde voor het kunnen bestaan en functioneren van de democratie uitmaakt. Anders gezegd: de rechtsstatelijke context is een voorwaarde voor het functioneren van een democratisch bestel. Zodra evenwel concrete politieke vrijheid de grenzen van het strafrecht miskent op een wijze als hierboven weergegeven zonder dat rechtshandhaving daarop volgt, wordt het functioneren van de democratie in het hart geraakt. Voor verdere beschouwingen hierover verwijzen wij naar:
- R. Foqu‚, "Erosie van recht", Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 1990, pag. 7 - 18 - A.C. 't Hart, Democratie en rechtsstaat: de dubbele legitimatie van strafrechtelijk beleid, in: Precaire waarden, liber amicorum voor prof. mr A.A.G. Peters.

22. Foqu‚ pleit in zijn bijdrage voor bijzondere aandacht ten aanzien van de vraag hoe de instrumentele functie van het recht zich tot de beschermende, machtskritische functie vervult.
Wij menen dat deze - rechtstheoretische - vraag in niet geringe mate de problematiek van de aan de orde gestelde en verzochte strafvervolging raakt.

23. Uit het voorgaande moge blijken dat het misdrijf van art. 137d Sr, althans de verdenking dat dit misdrijf is gepleegd gericht is geweest op zowel de persoon van Pim Fortuyn als zijn politieke geestverwanten in het bijzonder degenen die met hem op de verkiezingslijst voor de Tweede Kamer van de Staten Generaal voorkomen. Zij worden immers geacht dezelfde politieke opvattingen te huldigen als hun lijsttrekker wijlen Pim Fortuyn. Dit standpunt brengt mee dat reeds op grond hiervan voldaan is aan de delictsomschrijving van art. 137d Sr voorzover daarin door de wetgever is gekozen voor de meervoudsvorm.

Remmelink brengt in aant. 5 bij art. 137 d Sr als zijn mening naar voren dat de vraag of de wetgever bewust de meervoudsvorm gekozen heeft dan wel dat mede het enkelvoud is bedoeld gelet op het verband met art. 137c Sr geopteerd moet worden voor de eerste interpretatie.

Het komt ons voor dat deze wetsinterpretatie niet in overeenstemming is met de huidige juridische en maatschappelijke realiteit, zowel in nationaal als internationaal opzicht, welk interpretatie methode de Hoge Raad in zijn arrest van 20 november 2001 nr. 00460/00 bezigde. In de eerste plaats brengt de juridische realiteit in internationaal opzicht, zoals tot uitdrukking komend in de art. 14 EVRM en 26 IVBPR mee, dat de bescherming van de strafwet zich tot een ieder (all persons) dient uit te strekken.

De maatschappelijke realiteit waarin diverse vormen van bruut geweld, dat zijn oorsprong niet zelden vindt in al dan niet sluimerende gevoelens van onvrede en haat, helaas voorkomen, brengt voorts mee dat het onredelijk zou zijn een individu, dat slachtoffer is van het misdrijf van het aanzetten tot haat, weerloos te doen zijn dan wel een mindere mate van rechtsbescherming te doen toekomen dan het geval is bij een groep mensen. Het is maatschappelijk dus niet aanvaardbaar een individu niet, maar een groep mensen wel tegen het aanzetten tot haat in bescherming te nemen.

24. Met betrekking tot de relatieve competentie merken wij in het voetspoor van H.R. 4 februari 1958, NJ 1958, 294 en HR 25 november 1997, NJ 1998, 261 op dat als plaats waar het misdrijf van art. 137d Sr wordt begaan mede heeft te gelden de plaats waar degenen(n) tegen wie de haat is gericht wonen of politiek gevestigd zijn. Uit oogpunt van efficiency zenden wij gelet op deze strafvorderlijke problematiek een afschrift van deze aangifte naar het college van procureurs-generaal.

25. Op grond van al het voorgaande verzoeken wij er een strafvervolging wegens het misdrijf als bedoeld in art. 137d Sr in te stellen tegen de politici Thom de Graaf, Bas Eenhoorn, Rob Oudkerk, alsmede tegen Marcel van Dam, Peter Storm, Matty Verkamman, de redactie van NRC Handelsblad, en degenen die verantwoordelijk zijn voor de vorengenoemde websites.

Amsterdam, 13 mei 2002

G. Spong
O. Hammerstein


Bronnen

Alle Multimedia over Pim Fortuyn


De totale Pim Fortuyn collectie van alle audio- en videobestanden die op deze pagina genoemd worden bestaat uit 486 bestanden en is 98 GB groot.
 1. Pim Fortuyn - 1948-2002 - Compilatie.mp3 (277 MB) YouTube
 2. Pim Fortuyn - 1948-2002 - Demonisering en imago.avi (1,96 GB) YouTube
 3. Pim Fortuyn - 1948-2002 - Demonisering.avi (678 MB) YouTube
 4. Pim Fortuyn - 1948-2002 - Demonisering.mp3 (15,5 MB) YouTube
 5. Pim Fortuyn - 1948-2002 - Imago.mp3 (17,6 MB) YouTube
 6. Pim Fortuyn - 1989-03-03 - NOS Journaal OV Studentenkaart (uit Elsevier Ter Herinnering)
 7. Pim Fortuyn - 1990-06-26 - NOS Journaal OV Studentenkaart (uit Elsevier Ter Herinnering)
 8. Pim Fortuyn - 1990-11-06 - NOS Journaal OV Studentenkaart (uit Elsevier Ter Herinnering)
 9. Pim Fortuyn - 1991-01-07 - NOS Laat OV Studentenkaart (uit Elsevier Ter Herinnering)
 10. Pim Fortuyn - 1991-02-12 - VARA In Het Nieuws Tegen Bureaucratie (uit Elsevier Ter Herinnering)
 11. Pim Fortuyn - 1991-02-14 - Radio NOS Aktueel Interview.asf (3,23 MB) NPO Geschiedenis
 12. Pim Fortuyn - 1991-03-17 - NOS Het Capitool (uit Andere Tijden van 2006-09-07)
 13. Pim Fortuyn - 1991-03-17 - NOS Het Capitool (uit Elsevier Ter Herinnering)
 14. Pim Fortuyn - 1991-03-17a - NOS Het Capitool.rm (168 MB) YouTube
 15. Pim Fortuyn - 1991-03-17b - NOS Het Capitool.wmv (164 MB) NPO Geschiedenis
 16. Pim Fortuyn - 1991-04-02a - VARA De Kloof.rm (176 MB)
 17. Pim Fortuyn - 1991-04-02b - VARA De Kloof.wmv (172 MB) NPO Geschiedenis
 18. Pim Fortuyn - 1991-05-31 - Radio NOS Homonos Column.asf (3,11 MB) NPO Geschiedenis
 19. Pim Fortuyn - 1991-06-20 - Radio Debat Macht (opname, uit Het Gebouw van 1991-08-16)
 20. Pim Fortuyn - 1991-07-20 - VARA Achter Het Nieuws Havenstaking in Rotterdam (uit Elsevier Ter Herinnering)
 21. Pim Fortuyn - 1991-08-16 - Radio VPRO Het Gebouw Macht van bureaucratie en ambtenaren
 22. Pim Fortuyn - 1992-01-02 - NOS Laat Agenda & Plannen WAO (uit Elsevier Ter Herinnering)
 23. Pim Fortuyn - 1992-01-08 - TROS Quiz Triviant.rm (154 MB) YouTube
 24. Pim Fortuyn - 1992-03-01 - VPRO Herfst In Het Paradijs Toekomst Verzorgingsstaat (uit Elsevier Ter Herinnering)
 25. Pim Fortuyn - 1992-04-02 - NOS Laat Stakingen Spoorwegen
 26. Pim Fortuyn - 1992-04-11 - VARA Achter Het Nieuws Prijsverhoging NS
 27. Pim Fortuyn - 1992-04-17 - Radio VARA Vrijdageditie Discussie over stakingen
 28. Pim Fortuyn - 1992-09-04 - KRO Brandpunt Debat met PvdA (uit Elsevier Ter Herinnering)
 29. Pim Fortuyn - 1992-11-21 - Radio NOS Tegengas Openbreken machtsstructuren en Zondebok
 30. Pim Fortuyn - 1992-11-28 - Radio VARA Spijkers met koppen Nieuw fascisme
 31. Pim Fortuyn - 1992-12-13 - KRO RKK Arena Onze samenleving doodt ieder initiatief (uit Andere Tijden van 2006-09-07)
 32. Pim Fortuyn - 1993-01-31 - Radio NOS Het Geding Rechter Medische keuringen WAO
 33. Pim Fortuyn - 1993-02-06 - AVRO Karel van de Graaf Aan het volk van Nederland
 34. Pim Fortuyn - 1993-02-11 - Radio KRO Meden en Perzen over jeugd en opvoeding
 35. Pim Fortuyn - 1993-03-15 - EO Andries Knevel Het Elfde Uur Maatschappij (uit Andere Tijden van 2006-09-07)
 36. Pim Fortuyn - 1993-03-20 - Radio VARA Ophef en Vertier Elite tegen buitenstaanders
 37. Pim Fortuyn - 1993-03-31 - RVU Het Landsgesprek Normen & Waarden
 38. Pim Fortuyn - 1993-06-26 - Radio NOS Homonos Bestuurder Aidsfonds
 39. Pim Fortuyn - 1993-08-20 - Een Prettig Gesprek Theo van Gogh.mpg (1,39 GB) DVD bestellen
 40. Pim Fortuyn - 1993-09-10 - Een Prettig Gesprek Theo van Gogh met makelaar Harry Mens DVD bestellen
 41. Pim Fortuyn - 1993-10-06 - Radio VPRO Michelangelo Dominantie van het getal
 42. Pim Fortuyn - 1993-10-12 - NCRV Op Leven & Dood Gezondheidszorg
 43. Pim Fortuyn - 1993-10-16 - AVRO Karel van de Graaf Makelaar Harry Mens
 44. Pim Fortuyn - 1994-03-04 - TROS Voor Je Kiezen 1 Het Schaduwkabinet (uit Andere Tijden van 2006-09-07)
 45. Pim Fortuyn - 1994-03-11 - TROS Voor Je Kiezen 2 Afschaffen Overlegeconomie
 46. Pim Fortuyn - 1994-03-16 - TROS Voor Je Kiezen 3 Openingstijden Winkels
 47. Pim Fortuyn - 1994-03-18 - VPRO Het Balkon.mp3 (16,4 MB) VPRO
 48. Pim Fortuyn - 1994-03-19 - Nova Het Zakenkabinet (uit Nova van 2001-11-16)
 49. Pim Fortuyn - 1994-03-19 - Nova Het Zakenkabinet (uit Andere Tijden van 2006-09-07)
 50. Pim Fortuyn - 1994-03-19 - Nova Het Zakenkabinet (uit Ik kom er aan)
 51. Pim Fortuyn - 1994-03-19 - Nova Het Zakenkabinet (uit Elsevier Ter Herinnering)
 52. Pim Fortuyn - 1994-03-19 - Nova Het Zakenkabinet.rm (39 MB) YouTube
 53. Pim Fortuyn - 1994-03-22 - Nova Radio Rijnmond Interview Brinkman
 54. Pim Fortuyn - 1994-03-25 - TROS Voor Je Kiezen 4 Asielzoekers Quotum
 55. Pim Fortuyn - 1994-03-27 - KRO RKK Arena Politieke Betrokkenheid
 56. Pim Fortuyn - 1994-03-30 - EO Tijdsein Wil premier worden (uit Elsevier Ter Herinnering)
 57. Pim Fortuyn - 1994-04-08 - TROS Voor Je Kiezen 5 Buitenlandse Zaken
 58. Pim Fortuyn - 1994-04-15 - TROS Voor Je Kiezen 6 Dichter bij de Burger
 59. Pim Fortuyn - 1994-04-22 - TROS Voor Je Kiezen 7 Terugdringen Ambtenaren
 60. Pim Fortuyn - 1994-04-24 - KRO Brandpunt Sociale Zekerheid
 61. Pim Fortuyn - 1994-04-29 - TROS Voor Je Kiezen 8 Zelf Premier
 62. Pim Fortuyn - 1994-05-26 - VARA Laat Je (Niet) Kennen Spelprogramma
 63. Pim Fortuyn - 1994-06-18 - Radio NOS Het Geding Rechter Winkelsluitingswet
 64. Pim Fortuyn - 1994-07-26 - Nova Voorstel van informateur Kok
 65. Pim Fortuyn - 1994-08-18 - 2Vandaag Salarissen Ministers
 66. Pim Fortuyn - 1995-04-12 - Nynke de Zoeten.mp3 (109 MB) NOS
 67. Pim Fortuyn - 1995-08-16 - 2Vandaag Fokker lijdt enorme verliezen
 68. Pim Fortuyn - 1995-09-06 - Radio VARA Roodgloeiend Plan van minister Melkert
 69. Pim Fortuyn - 1995-10-08 - Buitenhof De Verweesde Samenleving
 70. Pim Fortuyn - 1995-11-01 - KRO TeeVee Studio Premier Aspiraties
 71. Pim Fortuyn - 1995-11-08 - KRO Aso Show Asociaal Gedrag in Beeld (uit Andere Tijden van 2006-09-07)
 72. Pim Fortuyn - 1995-11-27 - EO Andries Knevel Het Elfde Uur Leiderschap (uit Andere Tijden van 2006-09-07)
 73. Pim Fortuyn - 1996-08-27 - NCRV Het Levenslied Over de Dood (uit De Schatkamer van 2004-12-28)
 74. Pim Fortuyn - 1996-08-27 - NCRV Het Levenslied Over de Dood (uit Edwin zoekt Fortuyn van 2012-03-08)
 75. Pim Fortuyn - 1996-08-27 - NCRV Het Levenslied met Carry Tefsen.mp4 (83,2 MB) YouTube
 76. Pim Fortuyn - 1996-09-17 - Netwerk Mening over de Paarse coalitie
 77. Pim Fortuyn - 1996-10-22 - Radio KRO Damokles Sprekersbureau Marcel van Dam
 78. Pim Fortuyn - 1996-10-30 - Middag Editie Verwijten Gevestigde Orde
 79. Pim Fortuyn - 1997-02-01 - Nova Pim op kandidatenlijst CDA
 80. Pim Fortuyn - 1997-02-13 - Netwerk De islamisering van onze cultuur (uit Netwerk van 2004-08-26)
 81. Pim Fortuyn - 1997-02-13 - Netwerk De islamisering van onze cultuur (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 82. Pim Fortuyn - 1997-02-13 - Netwerk De islamisering van onze cultuur (uit Moordcomplot Pim Fortuyn van 2010-05-05)
 83. Pim Fortuyn - 1997-02-13 - Netwerk De islamisering van onze cultuur (uit Elsevier Ter Herinnering)
 84. Pim Fortuyn - 1997-02-15 - VARA Het Lagerhuis Debat Buitengewoon minderwaardig mens Marcel van Dam PvdA
 85. Pim Fortuyn - 1997-02-15 - Het Lagerhuis Marcel van Dam (uit De Avonden van 1997-02-17)
 86. Pim Fortuyn - 1997-02-15 - Het Lagerhuis Marcel van Dam (uit Het Zwarte Schaap van 2001-02-02)
 87. Pim Fortuyn - 1997-02-15 - Het Lagerhuis Marcel van Dam (uit 2Vandaag van 2001-08-20)
 88. Pim Fortuyn - 1997-02-15 - Het Lagerhuis Marcel van Dam (uit De Nacht van Van Dam van 2005-01-30)
 89. Pim Fortuyn - 1997-02-15 - Het Lagerhuis Marcel van Dam (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 90. Pim Fortuyn - 1997-02-15 - Het Lagerhuis Marcel van Dam (uit Nova van 2007-05-06)
 91. Pim Fortuyn - 1997-02-15 - Het Lagerhuis Marcel van Dam (uit Edwin zoekt Fortuyn van 2012-03-15)
 92. Pim Fortuyn - 1997-02-15a - Het Lagerhuis Marcel van Dam.rm (33,7 MB) YouTube
 93. Pim Fortuyn - 1997-02-15b - Het Lagerhuis Marcel van Dam.rm (1,71 MB)
 94. Pim Fortuyn - 1997-02-15c - Het Lagerhuis Marcel van Dam.mpg (5,31 MB) YouTube
 95. Pim Fortuyn - 1997-02-15d - Het Lagerhuis Marcel van Dam.mpg (15,7 MB)
 96. Pim Fortuyn - 1997-02-15e - Het Lagerhuis Marcel van Dam.mp4 (3,2 MB) YouTube
 97. Pim Fortuyn - 1997-02-17 - Radio VPRO De Avonden Taboe op benoemen feiten
 98. Pim Fortuyn - 1997-02-17 - De Avonden Stenen des aanstoots.mp3 (51,3 MB) VPRO
 99. Pim Fortuyn - 1997-03-03 - TROS Meer tuinplezier.mp4 (24,3 MB) YouTube
 100. Pim Fortuyn - 1997-04 - AT5 Zaal over de vloer Rik Zaal.mpg (1 GB) DVD bestellen
 101. Pim Fortuyn - 1997-06-05 - Een Prettig Gesprek Theo van Gogh.mpg (1,31 GB) DVD bestellen
 102. Pim Fortuyn - 1997-06-26 - 2Vandaag OV Studentenkaart
 103. Pim Fortuyn - 1997-09-15 - Villa Felderhof Conny Breukhoven (uit Nova van 2001-11-16)
 104. Pim Fortuyn - 1997-09-15 - Villa Felderhof Conny Breukhoven (uit Elsevier Ter Herinnering)
 105. Pim Fortuyn - 1997-09-15 - Villa Felderhof Conny Breukhoven.mpg (1,57 GB) YouTube
 106. Pim Fortuyn - 1997-09-15 - Villa Felderhof Conny Breukhoven.idx (25 kB)
 107. Pim Fortuyn - 1997-09-15 - Villa Felderhof Conny Breukhoven.sub (2,51 MB)
 108. Pim Fortuyn - 1997-09-29 - Netwerk Korpschef Brinkman
 109. Pim Fortuyn - 1997-10-15 - VPRO Nederland is vol
 110. Pim Fortuyn - 1997-10-16 - Nova Gesprekjes met galagangers
 111. Pim Fortuyn - 1998-02-16 - Middag Editie Boek Babyboomers
 112. Pim Fortuyn - 1998-02-17 - RVU Kleur Bekennen Martin Simek.rm (6,82 MB) YouTube
 113. Pim Fortuyn - 1998-02-19 - TROS TV Show Ivo Niehe Studiogesprek Almere (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 114. Pim Fortuyn - 1998-02-19 - TROS TV Show Ivo Niehe Studiogesprek Almere (uit de TV Show van 2007-05-06)
 115. Pim Fortuyn - 1998-05-13 - VPRO Wat is nou politiek correct (uit Elsevier Ter Herinnering)
 116. Pim Fortuyn - 1998-09-13 - Netwerk Bill Clinton
 117. Pim Fortuyn - 1999-02-03 - KRO Studio RKK Zorgarbeid
 118. Pim Fortuyn - 1999-03-22 - EO Andries Knevel Het Elfde Uur Gezondheidszorg
 119. Pim Fortuyn - 1999-05-15 - EO Michiel Gouman 2 Religie.mp4 (51,9 MB) EUscreen
 120. Pim Fortuyn - 1999-05-18 - Barend & Van Dorp De nacht van Wiegel Eerste Kamer Frits Wester George Boateng Joost Zwagerman
 121. Pim Fortuyn - 1999-05-18 - Barend & Van Dorp.flv (872 MB) Barend en Van Dorp
 122. Pim Fortuyn - 1999-05-22 - EO Michiel Gouman 3 Vergelding met Peter R. de Vries
 123. Pim Fortuyn - 1999-09-02 - Radio De EO op 1 Christenen doe wat
 124. Pim Fortuyn - 1999-09-05 - Buitenhof Jan Peter Balkenende & Hans Ouwerkerk over essay Bram Peper
 125. Pim Fortuyn - 1999-09-05 - Buitenhof Balkenende & Ouwerkerk.wmv (78,2 MB) NPO Geschiedenis YouTube
 126. Pim Fortuyn - 1999-09-20 - 2Vandaag Toelichting op column in Elsevier
 127. Pim Fortuyn - 1999-10-26 - Middag Editie Schulden Derde Wereld
 128. Pim Fortuyn - 1999-11-24 - Barend & Van Dorp Raymond van Barneveld en Adèle Bloemendaal
 129. Pim Fortuyn - 1999-11-24 - Barend & Van Dorp.flv (223 MB) Barend en Van Dorp
 130. Pim Fortuyn - 1999-11-28 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 131. Pim Fortuyn - 1999-11-28 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 132. Pim Fortuyn - 1999-12-01 - Barend & Witteman Gasboringen in de Waddenzee (uit Sonja Barend - Vragen zonder antwoord van 2012-04-07)
 133. Pim Fortuyn - 1999-12-01 - B&W Gasboringen in de Waddenzee.mp4 (12,3 MB)
 134. Pim Fortuyn - 2000-01-28 - AVRO Glamourland Reactie op bezoek aan huwelijksfeest met Gert-Jan Dröge (uit Nieuwsuur van 2012-04-30)
 135. Pim Fortuyn - 2000-01-28 - AVRO Glamourland.mp4 (4,9 MB)
 136. Pim Fortuyn - 2000-03-16 - 2Vandaag Speculatiedrift World Online met Roel Pieper
 137. Pim Fortuyn - 2000-03-17 - Netwerk Declaratiegedrag van de lafaard Bram Peper
 138. Pim Fortuyn - 2000-04-02 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 139. Pim Fortuyn - 2000-04-23 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 140. Pim Fortuyn - 2000-04-23 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 141. Pim Fortuyn - 2000-04-23 - Intern TV Peter Kloppert Expositie.mp4 (16,9 MB) YouTube
 142. Pim Fortuyn - 2000-10-02 - RTL5 Nieuws Aan Tafel met Agnes Kant (uit Het Zwarte Schaap van 2001-02-02)
 143. Pim Fortuyn - 2000-10-02 - RTL5 Nieuws Aan Tafel met Agnes Kant (uit 2Vandaag van 2001-12-07)
 144. Pim Fortuyn - 2000-10-18 - AT5 Lastige Vragen
 145. Pim Fortuyn - 2000-10-23 - RTL5 Nieuws Aan Tafel over recente gebeurtenissen
 146. Pim Fortuyn - 2000-11-06 - RTL5 Nieuws Aan Tafel met Dick Benschop en Natasha Gerson
 147. Pim Fortuyn - 2000-11-06 - RTL5 Nieuws Aan Tafel.flv (225 MB) YouTube
 148. Pim Fortuyn - 2000-11-07 - Barend & Van Dorp Amerikaanse Presidentsverkiezingen Roelof Hemmen Edith Mastenbroek Joost Zwagerman
 149. Pim Fortuyn - 2000-11-07 - Barend & Van Dorp.flv (251 MB) Barend en Van Dorp
 150. Pim Fortuyn - 2000-12-08 - RTL5 Nieuws Aan Tafel over actuele gebeurtenissen
 151. Pim Fortuyn - 2001-01-23 - RTL5 Columnisten Only Praten over hun vak
 152. Pim Fortuyn - 2001-01-26 - RTL5 Nieuws Aan Tafel over asielzoekers in Groningen
 153. Pim Fortuyn - 2001-02-02 - Het Zwarte Schaap (uit 2Vandaag van 2001-08-20)
 154. Pim Fortuyn - 2001-02-02 - Het Zwarte Schaap (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 155. Pim Fortuyn - 2001-02-02 - Het Zwarte Schaap (uit Elsevier Ter Herinnering)
 156. Pim Fortuyn - 2001-02-02 - Het Zwarte Schaap.rm (49,3 MB) YouTube
 157. Pim Fortuyn - 2001-02-11 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 158. Pim Fortuyn - 2001-02-11 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 159. Pim Fortuyn - 2001-05-01 - Netwerk Stop de uitverkoop van de beschaving
 160. Pim Fortuyn - 2001-05-06 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 161. Pim Fortuyn - 2001-05-06 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 162. Pim Fortuyn - 2001-06-10 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 163. Pim Fortuyn - 2001-06-10 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 164. Pim Fortuyn - 2001-08-20 - 2Vandaag Politiek In (uit Andere Tijden van 2006-09-07)
 165. Pim Fortuyn - 2001-08-20 - 2Vandaag Politiek In.rm (322 MB) YouTube
 166. Pim Fortuyn - 2001-08-30 - 2Vandaag Ad Melkert.avi (77,7 MB) YouTube
 167. Pim Fortuyn - 2001-08-31 - 2Vandaag Elsevier en Leefbaar Nederland (uit Elsevier Ter Herinnering)
 168. Pim Fortuyn - 2001-09-05 - Den Haag Vandaag Lijsttrekker Leefbaar Nederland
 169. Pim Fortuyn - 2001-09-05 - VPRO De Firma Interview (uit Zomergasten van 2004-08-01)
 170. Pim Fortuyn - 2001-09-05 - VPRO De Firma Interview (uit Andere Tijden van 2006-09-07)
 171. Pim Fortuyn - 2001-09-05 - VPRO De Firma Interview.flv (73,9 MB) YouTube
 172. Pim Fortuyn - 2001-09-07 - Netwerk Jan Nagel en Pim Fortuyn
 173. Pim Fortuyn - 2001-09-09 - Theo van Gogh's zondag.mpg (1,52 GB) YouTube
 174. Pim Fortuyn - 2001-09-16 - Interview Business Class (uit 2Vandaag van 2001-12-07)
 175. Pim Fortuyn - 2001-09-16 - Interview Business Class (uit Business Class van 2011-05-08)
 176. Pim Fortuyn - 2001-09-16 - Interview Business Class.mp3 (6,47 MB) YouTube
 177. Pim Fortuyn - 2001-09-22 - Frank de Grave & Maxima.avi (6,47 MB) YouTube
 178. Pim Fortuyn - 2001-09-24 - Barend & Van Dorp VVD Tweede Kamerlid Geert Wilders
 179. Pim Fortuyn - 2001-09-29 - Levensinstelling.rm (556 kB) YouTube
 180. Pim Fortuyn - 2001-10-08 - Radio NOS De strijd tegen het terrorisme tussen twee culturen
 181. Pim Fortuyn - 2001-10-19 - VARA De Leugen Regeert Kritiek op de NOS en Job Frieszo
 182. Pim Fortuyn - 2001-10-19a - De Leugen Regeert Ferry Mingelen.mp4 (46,7 MB) YouTube
 183. Pim Fortuyn - 2001-10-19 - EO Gelijk om Middernacht Abdullah Haselhoef (uit Zembla van 2004-12-23)
 184. Pim Fortuyn - 2001-10-19b - EO Gelijk om Middernacht.mp4 (15,2 MB)
 185. Pim Fortuyn - 2001-10-20 - Els Borst & Bart Chabot.avi (40,9 MB) YouTube
 186. Pim Fortuyn - 2001-10-21 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 187. Pim Fortuyn - 2001-10-21 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 188. Pim Fortuyn - 2001-10-23 - Nova Bestuur LN kiest lijsttrekker (uit Nova van 2001-11-16)
 189. Pim Fortuyn - 2001-10-23 - Nova Bestuur LN kiest lijsttrekker (uit Elsevier Ter Herinnering)
 190. Pim Fortuyn - 2001-10-23 - Nova Bestuur LN kiest lijsttrekker.rm (134 MB) YouTube
 191. Pim Fortuyn - 2001-10-24 - Koos Maarleveld.rm (1,86 MB) YouTube
 192. Pim Fortuyn - 2001-10-29 - Netwerk Portret
 193. Pim Fortuyn - 2001-11-02 - Nova LN 6 Zetels & GroenLinks.rm (139 MB) YouTube
 194. Pim Fortuyn - 2001-11-03 - Nova Angst VVD.rm (132 MB) YouTube
 195. Pim Fortuyn - 2001-11-04a - Buitenhof Hans Jansen.rm (15,2 MB) YouTube
 196. Pim Fortuyn - 2001-11-04b - Theo van Gogh's zondag.mpg (1,07 GB) YouTube
 197. Pim Fortuyn - 2001-11-07 - 2Vandaag Peiling (uit Elsevier Ter Herinnering)
 198. Pim Fortuyn - 2001-11-14 - Nova Filip Dewinter.rm (131 MB) YouTube
 199. Pim Fortuyn - 2001-11-16 - Nova Steun van ex-VVD-ers.rm (196 MB) YouTube
 200. Pim Fortuyn - 2001-11-17 - Nova Thom de Graaf.rm (171 MB) YouTube
 201. Pim Fortuyn - 2001-11-19 - Den Haag Vandaag Keuze Lijsttrekker LN
 202. Pim Fortuyn - 2001-11-23 - Nova Tart Gevestigde Orde.rm (136 MB) YouTube
 203. Pim Fortuyn - 2001-11-25 - Interview Business Class (uit Business Class van 2007-05-06)
 204. Pim Fortuyn - 2001-11-25 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 205. Pim Fortuyn - 2001-11-25 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 206. Pim Fortuyn - 2001-11-25 - Lijsttrekkerscongres Leefbaar Nederland (uit Andere Tijden van 2006-09-07)
 207. Pim Fortuyn - 2001-11-25 - Lijsttrekkerscongres Leefbaar Nederland (uit Nova van 2007-05-06)
 208. Pim Fortuyn - 2001-11-25 - Lijsttrekkerscongres Leefbaar Nederland (uit A Democracy In Shock)
 209. Pim Fortuyn - 2001-11-25 - Lijsttrekkerscongres Leefbaar Nederland (uit de Nacht van Fortuyn)
 210. Pim Fortuyn - 2001-11-25 - Netwerk Lijsttrekkerscongres Leefbaar Nederland (uit Elsevier Ter Herinnering)
 211. Pim Fortuyn - 2001-11-25a - At your service.mp3 (48 kB) Dutch Footage
 212. Pim Fortuyn - 2001-11-25b - Radio1 Lijsttrekker LN.rm (669 kB) YouTube
 213. Pim Fortuyn - 2001-11-25c - NOS Journaal Kandidatenlijst.rm (4,99 MB) YouTube
 214. Pim Fortuyn - 2001-11-25d - Ledenvergadering LN.mp4 (63,3 MB) YouTube
 215. Pim Fortuyn - 2001-11-26 - Radio Rijnmond Congres LN.rm (1,1 MB) YouTube
 216. Pim Fortuyn - 2001-12-07 - 2Vandaag Onderzoek.rm (116 MB) YouTube
 217. Pim Fortuyn - 2001-12-18 - Barend & Van Dorp Frank van den Wall Bake
 218. Pim Fortuyn - 2001-12-18a - Barend & Van Dorp.flv (296 MB) Barend en Van Dorp
 219. Pim Fortuyn - 2001-12-18b - Barend & Van Dorp.mpg (1,92 GB)
 220. Pim Fortuyn - 2001-12-20a - Interview Jensen.mp3 (2,73 MB) YouTube
 221. Pim Fortuyn - 2001-12-20b - Interview Jensen.mp3 (1,49 MB) YouTube
 222. Pim Fortuyn - 2001-12-20c - Interview Jensen.mp3 (2,36 MB) YouTube
 223. Pim Fortuyn - 2001-12-20d - Interview Jensen.mp3 (1,05 MB) YouTube
 224. Pim Fortuyn - 2001-12-21 - RTVNH Gesprek van het jaar.rm (39,2 MB) YouTube
 225. Pim Fortuyn - 2001-12-22 - Trouw Matty Verkamman Intelligentie van Adolf Hitler en charme van Heinrich Himmler (uit Nova van 2003-02-25)
 226. Pim Fortuyn - 2001-12-22 - RTL Nieuws Schengen en asielbeleid.mp4 (8,8 MB) YouTube
 227. Pim Fortuyn - 2001-12-24 - Nieuwjaarswensen 2002.mp3 (2,06 MB) YouTube
 228. Pim Fortuyn - 2002-01-01 - IKON Het Andere Gezicht Nieuwjaarswens
 229. Pim Fortuyn - 2002-01-03 - KRO Het gevoel van De Poel Identiteit
 230. Pim Fortuyn - 2002-01-08 - Bestuursvergadering Leefbaar Nederland (uit de Nacht van Fortuyn)
 231. Pim Fortuyn - 2002-01-11 - Nova LN Vierde Partij (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 232. Pim Fortuyn - 2002-01-11 - Nova LN Vierde Partij.rm (137 MB) YouTube
 233. Pim Fortuyn - 2002-01-12a - NOS Journaal GroenLinks.rm (4,44 MB) YouTube
 234. Pim Fortuyn - 2002-01-12b - Nova GroenLinks.rm (143 MB) YouTube
 235. Pim Fortuyn - 2002-01-15 - Interview Ivo Niehe in Rotterdam (opname, uit de TV Show van 2002-07-16)
 236. Pim Fortuyn - 2002-01-15 - Interview Ivo Niehe in Rotterdam (opname, uit de TV Show van 2007-05-06)
 237. Pim Fortuyn - 2002-01-15 - Ivo Niehe in Rotterdam.mp4 (24,2 MB) YouTube
 238. Pim Fortuyn - 2002-01-16a - NOS Journaal Kandidatenlijst LN.rm (4,74 MB) YouTube
 239. Pim Fortuyn - 2002-01-16b - Nova Kandidatenlijst LN.rm (144 MB) YouTube
 240. Pim Fortuyn - 2002-01-20a - Leefbaar Rotterdam Haven.rm (14,2 MB) YouTube
 241. Pim Fortuyn - 2002-01-20b - TV Rijnmond Lijsttrekker LR (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 242. Pim Fortuyn - 2002-01-20b - TV Rijnmond Lijsttrekker LR.mpg (144 MB) YouTube YouTube
 243. Pim Fortuyn - 2002-01-20 - TV Rijnmond Van Scherrenburg (uit de TV Show van 2007-05-06)
 244. Pim Fortuyn - 2002-01-20c - TV Rijnmond Van Scherrenburg.mpg (384 MB) YouTube YouTube
 245. Pim Fortuyn - 2002-01-21 - Radio Rijnmond Reacties Politici.rm (355 kB) YouTube
 246. Pim Fortuyn - 2002-01-25 - Nova Peiling (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 247. Pim Fortuyn - 2002-01-25 - 2Vandaag Hans Wiegel.rm (132 MB) YouTube
 248. Pim Fortuyn - 2002-01-26 - Knevel op Zaterdag
 249. Pim Fortuyn - 2002-01-28 - VPRO De Nieuwe Wereld.mp4 (313 MB) Dumpert Elsevier YouTube
 250. Pim Fortuyn - 2002-01-30 - Vader Abraham Pierre Kartner (uit het RTL Nieuws Jaaroverzicht van 2002-12-30)
 251. Pim Fortuyn - 2002-01-30 - Wimmetje gaat Pimmetje komt.mp3 (3,38 MB) YouTube
 252. Pim Fortuyn - 2002-02-01 - De Horzel Kiezers proberen te trekken
 253. Pim Fortuyn - 2002-02-08 - Nova Peiling (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 254. Pim Fortuyn - 2002-02-08 - Nova Geschiedenis.rm (141 MB) YouTube
 255. Pim Fortuyn - 2002-02-09 - De Volkskrant (uit de Nacht van Fortuyn)
 256. Pim Fortuyn - 2002-02-09 - 2Vandaag Volkskrant en Wolf in schaapskleren Ahmed Aboutaleb Woedend Auschwitz (uit Elsevier Ter Herinnering)
 257. Pim Fortuyn - 2002-02-09a - 2Vandaag Volkskrant.rm (191 MB) YouTube YouTube
 258. Pim Fortuyn - 2002-02-09 - NOS Acht uur Journaal Job Frieszo zwaait met programma Centrum Democraten (uit PowNews van 2010-12-16)
 259. Pim Fortuyn - 2002-02-09b - NOS Journaal Job Frieszo CD.mpg (7,06 MB) YouTube
 260. Pim Fortuyn - 2002-02-09c - NOS Journaal Job Frieszo CD.mpg (17,8 MB) YouTube
 261. Pim Fortuyn - 2002-02-09d - NOS Radio Reacties Politici.rm (724 kB) YouTube
 262. Pim Fortuyn - 2002-02-09e - NOS Radio Reactie Melkert.rm (799 kB) YouTube
 263. Pim Fortuyn - 2002-02-09 - Nova Weg bij LN (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 264. Pim Fortuyn - 2002-02-09 - Nova Weg bij LN (uit Moordcomplot Pim Fortuyn van 2010-05-05)
 265. Pim Fortuyn - 2002-02-09 - Nova Weg bij LN (uit A Democracy In Shock)
 266. Pim Fortuyn - 2002-02-09f - Nova Weg bij LN.rm (185 MB) YouTube
 267. Pim Fortuyn - 2002-02-09 - De Nacht van Fortuyn (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 268. Pim Fortuyn - 2002-02-09 - De Nacht van Fortuyn (uit Nova van 2007-05-06)
 269. Pim Fortuyn - 2002-02-09 - De Nacht van Fortuyn (uit Moordcomplot Pim Fortuyn van 2010-05-05)
 270. Pim Fortuyn - 2002-02-09 - Documentaire De Nacht van Fortuyn (uit de Nacht van Fortuyn)
 271. Pim Fortuyn - 2002-02-09g - Nacht van Fortuyn.mp3 (3,61 MB) Elsevier YouTube YouTube
 272. Pim Fortuyn - 2002-02-09 - Vergis je niet, ik word de nieuwe minister-president van dit land
 273. Pim Fortuyn - 2002-02-09h - De nieuwe minister-president.mp4 (435 kB) Dutch Footage
 274. Pim Fortuyn - 2002-02-09i - VRT Journaal Fenomeen domineert.flv (11,8 MB)
 275. Pim Fortuyn - 2002-02-10 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 276. Pim Fortuyn - 2002-02-10 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 277. Pim Fortuyn - 2002-02-10a - Interview Business Class.avi (34,9 MB)
 278. Pim Fortuyn - 2002-02-10 - Buitenhof (uit de Nacht van Fortuyn)
 279. Pim Fortuyn - 2002-02-10b - Buitenhof Jan Nagel.rm (276 MB) YouTube
 280. Pim Fortuyn - 2002-02-10 - NOS Acht uur Journaal
 281. Pim Fortuyn - 2002-02-10 - Netwerk (uit de Nacht van Fortuyn)
 282. Pim Fortuyn - 2002-02-10c - Netwerk Breuk LN.avi (63,4 MB) YouTube
 283. Pim Fortuyn - 2002-02-11 - 2Vandaag Jan Nagel (uit Elsevier Ter Herinnering)
 284. Pim Fortuyn - 2002-02-11a - 2Vandaag Jan Nagel.rm (106 MB) YouTube
 285. Pim Fortuyn - 2002-02-11 - NOS Acht uur Journaal
 286. Pim Fortuyn - 2002-02-11b - Nova Eigen Partij.rm (167 MB) YouTube
 287. Pim Fortuyn - 2002-02-11c - Radio Rijnmond Breuk.rm (1,96 MB) YouTube
 288. Pim Fortuyn - 2002-02-11d - TV Rijnmond Breuk.rm (7,41 MB) YouTube
 289. Pim Fortuyn - 2002-02-12a - TV Rijnmond Breuk.rm (6,98 MB) YouTube
 290. Pim Fortuyn - 2002-02-12b - Radio Rijnmond Blijft bij LR.rm (1,23 MB) YouTube
 291. Pim Fortuyn - 2002-02-12c - TV Rijnmond Blijft bij LR.rm (6,19 MB) YouTube
 292. Pim Fortuyn - 2002-02-12d - Blijft bij Leefbaar Rotterdam.ra (859 kB) YouTube
 293. Pim Fortuyn - 2002-02-12e - Nasleep interview Volkskrant.mpg (149 MB) YouTube
 294. Pim Fortuyn - 2002-02-15 - AVRO Krachtstroom.asf (25,4 MB) YouTube
 295. Pim Fortuyn - 2002-02-19 - Lijsttrekkersdebat VNO-CNW West.mpg (92 MB) YouTube
 296. Pim Fortuyn - 2002-02-19 - Verjaardag (uit Lijst 0 van 2002-03-11)
 297. Pim Fortuyn - 2002-02-20 - 2Vandaag Peiling (uit Elsevier Ter Herinnering)
 298. Pim Fortuyn - 2002-02-22 - Nova Peiling (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 299. Pim Fortuyn - 2002-02-24 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 300. Pim Fortuyn - 2002-02-24 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 301. Pim Fortuyn - 2002-02-25 - Nova Rob Oudkerk Februaristaking (uit Nova van 2003-02-25)
 302. Pim Fortuyn - 2002-02-25 - Nova Rob Oudkerk.rm (207 MB) YouTube
 303. Pim Fortuyn - 2002-02-26 - Verkiezingsspot LR.mpg (26,5 MB) YouTube YouTube
 304. Pim Fortuyn - 2002-02-27a - 2Vandaag Reactie Peiling.rm (136 MB) YouTube
 305. Pim Fortuyn - 2002-02-27 - 2Vandaag Peiling (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 306. Pim Fortuyn - 2002-02-27b - Interview Slot Rottenberg.rm (102 MB) YouTube
 307. Pim Fortuyn - 2002-02-28 - Nova WAO Plannen.rm (213 MB) YouTube
 308. Pim Fortuyn - 2002-03-01 - Studiogesprek Stads Radio Rotterdam
 309. Pim Fortuyn - 2002-03-01 - Zembla Bezoek Leefbaar Leiden
 310. Pim Fortuyn - 2002-03-01a - Nova LPF Opgericht.rm (170 MB) YouTube
 311. Pim Fortuyn - 2002-03-01 - Den Haag Vandaag Wim Kok bij Karel van de Graaf (uit Nova van 2002-03-01)
 312. Pim Fortuyn - 2002-03-01 - Den Haag Vandaag Wim Kok bij Karel van de Graaf (uit A Democracy In Shock)
 313. Pim Fortuyn - 2002-03-01b - Wim Kok bij Karel van de Graaf.mp3 (4,6 MB) YouTube YouTube
 314. Pim Fortuyn - 2002-03-03 - TV Rijnmond R op Zondag Els Kuijper Bert Cremers (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 315. Pim Fortuyn - 2002-03-03 - Debat PvdA Leefbaar Rotterdam.mpg (222 MB) YouTube
 316. Pim Fortuyn - 2002-03-04 - Radio Rijnmond Lijsttrekkersdebat
 317. Pim Fortuyn - 2002-03-04a - 2Vandaag Bedreigd bij campagne.rm (51,8 MB) YouTube
 318. Pim Fortuyn - 2002-03-04b - Nova Reactie op uitspraken Kok.rm (198 MB) YouTube
 319. Pim Fortuyn - 2002-03-04c - Nova Reactie op uitspraken Kok.mp3 (2,39 MB) YouTube
 320. Pim Fortuyn - 2002-03-05 - NOS Journaal Lokaal Debat Rotterdam
 321. Pim Fortuyn - 2002-03-06 - Gemeenteraadsverkiezingen Hollandse Hitler (uit Nova van 2002-11-14)
 322. Pim Fortuyn - 2002-03-06a - Gemeenteraadsverkiezingen.asf (35,4 MB) YouTube
 323. Pim Fortuyn - 2002-03-06b - TV Rijnmond Stemmen.rm (6,91 MB) YouTube
 324. Pim Fortuyn - 2002-03-06 - NOS Journaal Paars is uitgeregeerd
 325. Pim Fortuyn - 2002-03-06 - Verkiezingsbijeenkomst Rotterdam (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 326. Pim Fortuyn - 2002-03-06c - Man Bijt Hond Plaatselijke pers.wmv (19,8 MB) Man Bijt Hond
 327. Pim Fortuyn - 2002-03-06 - Barend & Van Dorp Live vanuit het Rotterdamse stadhuis (uit Elsevier Ter Herinnering)
 328. Pim Fortuyn - 2002-03-06d - Barend & Van Dorp Vanuit Rotterdam.flv (280 MB) Barend en Van Dorp Dutch Footage
 329. Pim Fortuyn - 2002-03-06e - Vlaamse media in het stadhuis.mpg (183 MB) YouTube
 330. Pim Fortuyn - 2002-03-06 - Verkiezingsavond op het stadhuis (uit A Democracy In Shock)
 331. Pim Fortuyn - 2002-03-06 - Verkiezingsavond op het stadhuis (uit Andere Tijden van 2006-09-14)
 332. Pim Fortuyn - 2002-03-06 - Verkiezingsavond op het stadhuis (uit Moordcomplot Pim Fortuyn van 2010-05-05)
 333. Pim Fortuyn - 2002-03-06f - Verkiezingsavond op het stadhuis.mpg (209 MB) YouTube
 334. Pim Fortuyn - 2002-03-06g - TV Rijnmond Wint verkiezingen.mp4 (111 MB) YouTube
 335. Pim Fortuyn - 2002-03-06h - Reactie Paars is uitgeregeerd.flv (8,3 MB) NOS
 336. Pim Fortuyn - 2002-03-06 - Lijsttrekkersdebat Witteman (uit de TV Show van 2007-05-06)
 337. Pim Fortuyn - 2002-03-06 - Lijsttrekkersdebat Witteman (uit Nova van 2007-05-06)
 338. Pim Fortuyn - 2002-03-06 - Lijsttrekkersdebat Witteman (uit Ik kom er aan)
 339. Pim Fortuyn - 2002-03-06 - Lijsttrekkersdebat Witteman (uit de Nacht van Fortuyn)
 340. Pim Fortuyn - 2002-03-06i - Lijsttrekkersdebat Witteman.rm (225 MB) YouTube YouTube
 341. Pim Fortuyn - 2002-03-06j - Lijsttrekkersdebat Witteman.wmv (172 MB) NPO Geschiedenis
 342. Pim Fortuyn - 2002-03-06k - Lijsttrekkersdebat Witteman.flv (313 MB) Elsevier NOS NRC
 343. Pim Fortuyn - 2002-03-06l - Lijsttrekkersdebat Witteman.wmv (479 MB) YouTube
 344. Pim Fortuyn - 2002-03-07a - NOS Journaal Verkiezingsuitslagen.mp4 (10,5 MB) YouTube
 345. Pim Fortuyn - 2002-03-07b - Straatreportage PvdA Van Muijen.mpg (130 MB) YouTube
 346. Pim Fortuyn - 2002-03-07c - 2Vandaag Nabeschouwing Debat.rm (61,5 MB) YouTube
 347. Pim Fortuyn - 2002-03-07d - 2Vandaag Nieuwe Politiek.rm (118 MB) YouTube
 348. Pim Fortuyn - 2002-03-07 - Barend & Witteman Marcel van Dam
 349. Pim Fortuyn - 2002-03-07 - NOS Journaal Zwaar te moede
 350. Pim Fortuyn - 2002-03-07 - Netwerk Geen triomfantelijk gevoel bij uitslag
 351. Pim Fortuyn - 2002-03-07e - NOS Acht uur Journaal.flv (21,2 MB) NOS
 352. Pim Fortuyn - 2002-03-07 - Nova Rotterdam (uit Elsevier Ter Herinnering)
 353. Pim Fortuyn - 2002-03-07f - Nova Rotterdam.rm (196 MB) YouTube
 354. Pim Fortuyn - 2002-03-08a - NOS Radio Buitenlandse Kranten.rm (2,42 MB) YouTube
 355. Pim Fortuyn - 2002-03-08b - NOS Journaal Buitenlandse Kranten.rm (2,4 MB) YouTube
 356. Pim Fortuyn - 2002-03-08 - NOS Journaal Burgemeester Ivo Opstelten
 357. Pim Fortuyn - 2002-03-08c - NOS Journaal Onderhandelingen.rm (359 kB) YouTube
 358. Pim Fortuyn - 2002-03-08d - Nova Filip Dewinter.rm (139 MB) YouTube
 359. Pim Fortuyn - 2002-03-08 - Storing Jack Spijkerman Kopspijkers
 360. Pim Fortuyn - 2002-03-10 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 361. Pim Fortuyn - 2002-03-10 - Interview Business Class (uit Business Class van 2012-03-11)
 362. Pim Fortuyn - 2002-03-10 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 363. Pim Fortuyn - 2002-03-11a - De Nieuwe Wereld.rm (2 MB) YouTube
 364. Pim Fortuyn - 2002-03-11b - Lijst 0 Verjaardag.rm (145 MB) YouTube
 365. Pim Fortuyn - 2002-03-12a - NOS Journaal Boek.rm (1,89 MB) YouTube
 366. Pim Fortuyn - 2002-03-12b - NOS Radio Gemeenteraad.rm (941 kB) YouTube
 367. Pim Fortuyn - 2002-03-12 - Netwerk Overzicht gebeurtenissen (uit Elsevier Ter Herinnering)
 368. Pim Fortuyn - 2002-03-12c - Barend & Van Dorp Dick Benschop.mpg (19,2 MB) Barend en Van Dorp
 369. Pim Fortuyn - 2002-03-13 - 2Vandaag Politieke Peiling.rm (136 MB) YouTube
 370. Pim Fortuyn - 2002-03-13 - Interview Slot Rottenberg Marcel van Dam
 371. Pim Fortuyn - 2002-03-14 - Presentatie van het boek De puinhopen van acht jaar Paars
 372. Pim Fortuyn - 2002-03-14 - Boekpresentatie Perscentrum Nieuwspoort (uit Moordcomplot Pim Fortuyn van 2010-05-05)
 373. Pim Fortuyn - 2002-03-14 - Boekpresentatie Perscentrum Nieuwspoort (uit A Democracy In Shock)
 374. Pim Fortuyn - 2002-03-14 - Boekpresentatie Perscentrum Nieuwspoort (uit Ik kom er aan)
 375. Pim Fortuyn - 2002-03-14 - Boekpresentatie Perscentrum Nieuwspoort (uit de Nacht van Fortuyn)
 376. Pim Fortuyn - 2002-03-14 - Boekpresentatie & Taart (uit Lijst 0 van 2002-03-18)
 377. Pim Fortuyn - 2002-03-14 - NOS Journaal Belaagd (uit Elsevier Ter Herinnering)
 378. Pim Fortuyn - 2002-03-14a - AVRO Taart Incident.mp4 (3,21 MB) AVRO Dutch Footage
 379. Pim Fortuyn - 2002-03-14b - RTL Nieuws Taart Incident.avi (41 MB) YouTube
 380. Pim Fortuyn - 2002-03-14c - NOS Journaal Belaagd.avi (13,3 MB) YouTube
 381. Pim Fortuyn - 2002-03-14d - NOS Journaal Bekogeld met taart.mp4 (15,9 MB) YouTube
 382. Pim Fortuyn - 2002-03-14e - NOS Journaal Taartsmijters.rm (985 kB) YouTube
 383. Pim Fortuyn - 2002-03-14f - NOS Journaal Ingezworen.rm (559 kB) YouTube
 384. Pim Fortuyn - 2002-03-14 - NOS Journaal Van Dam Kombrink en Kok uitermate verwerpelijk en walgelijk
 385. Pim Fortuyn - 2002-03-14g - NOS Radio Eerst Excuses.rm (1,1 MB) YouTube
 386. Pim Fortuyn - 2002-03-14h - TV Rijnmond Bekogeld met taarten.mp4 (6,7 MB) YouTube
 387. Pim Fortuyn - 2002-03-14i - TV Rijnmond Boekpresentatie.rm (17,3 MB) YouTube
 388. Pim Fortuyn - 2002-03-14j - TV Rijnmond Installatie Rotterdam.rm (20,1 MB) YouTube
 389. Pim Fortuyn - 2002-03-14k - Installatie nieuwe gemeenteraad.mpg (164 MB) YouTube
 390. Pim Fortuyn - 2002-03-14l - 2Vandaag Boek.rm (115 MB) YouTube
 391. Pim Fortuyn - 2002-03-14m - Barend & Witteman.mp4 (76,4 MB) YouTube
 392. Pim Fortuyn - 2002-03-14n - Barend & Witteman.avi (71,3 MB)
 393. Pim Fortuyn - 2002-03-14 - Netwerk Herben Hoogendijk en gezondheidszorg (uit Barend & Van Dorp van 2002-03-14)
 394. Pim Fortuyn - 2002-03-14 - Den Haag Vandaag Debat met Arnold Heertje over boek
 395. Pim Fortuyn - 2002-03-14o - Barend & Van Dorp Nieuws van de dag.mpg (44,5 MB) Barend en Van Dorp
 396. Pim Fortuyn - 2002-03-15a - Openbare besprekingsronde met LR.mpg (88,7 MB) YouTube
 397. Pim Fortuyn - 2002-03-15b - NOS Journaal Ultimatum.avi (14,4 MB) YouTube
 398. Pim Fortuyn - 2002-03-15c - 2Vandaag Rotterdam Coalitie.rm (315 MB) YouTube
 399. Pim Fortuyn - 2002-03-15 - Nova Els Kuijper (PvdA Rotterdam) Pappa, als jij bij oma geweest bent in Marokko, mag jij er dan nog in?
 400. Pim Fortuyn - 2002-03-15d - Nova Coalitievorming LR.rm (139 MB) YouTube
 401. Pim Fortuyn - 2002-03-16 - 2Vandaag Grote Paniek bij VVD.rm (50,1 MB) YouTube
 402. Pim Fortuyn - 2002-03-17a - NOS Radio Presentatie Boek.rm (1,06 MB) YouTube
 403. Pim Fortuyn - 2002-03-17 - Buitenhof Gerrit Zalm Gevaarlijke man bedriegt het volk (uit Moordcomplot Pim Fortuyn van 2010-05-05)
 404. Pim Fortuyn - 2002-03-17b - Buitenhof Gerrit Zalm.rm (195 MB) YouTube
 405. Pim Fortuyn - 2002-03-18a - Uitgeformeerd in Rotterdam.mpg (117 MB) YouTube
 406. Pim Fortuyn - 2002-03-18b - NOS Journaal Rotterdam.rm (1,83 MB) YouTube
 407. Pim Fortuyn - 2002-03-18c - Lijst 0 Boekpresentatie & Taart.rm (110 MB) YouTube
 408. Pim Fortuyn - 2002-03-18d - Nova Formatie Mislukt LR.rm (88,5 MB) YouTube
 409. Pim Fortuyn - 2002-03-19a - NOS Radio Duitsland.rm (0,99 MB) YouTube
 410. Pim Fortuyn - 2002-03-19b - NOS Journaal Duitsland.rm (1,61 MB) YouTube
 411. Pim Fortuyn - 2002-03-19c - NOS Journaal Melkert Rechts.rm (2,29 MB) YouTube
 412. Pim Fortuyn - 2002-03-19d - 2Vandaag Oudkerk Kutmarokkanen.rm (64,1 MB) YouTube
 413. Pim Fortuyn - 2002-03-19e - EO Andries Knevel Het Elfde Uur.rm (34,5 MB) YouTube
 414. Pim Fortuyn - 2002-03-19f - EO Andries Knevel Het Elfde Uur.avi (100 MB) YouTube
 415. Pim Fortuyn - 2002-03-20a - Frans Bromet.rm (105 MB)
 416. Pim Fortuyn - 2002-03-20b - 2Vandaag Peiling.rm (100 MB) YouTube
 417. Pim Fortuyn - 2002-03-21 - Debat Erasmus Universiteit (uit de TV Show van 2007-05-06)
 418. Pim Fortuyn - 2002-03-21 - Debat Erasmus Universiteit (uit de Nacht van Fortuyn)
 419. Pim Fortuyn - 2002-03-21 - NOS Journaal Debat Erasmus Universiteit (uit Elsevier Ter Herinnering)
 420. Pim Fortuyn - 2002-03-21a - Debat Erasmus Universiteit.rm (127 MB) YouTube
 421. Pim Fortuyn - 2002-03-21b - Debat Erasmus Universiteit.rm (136 MB) YouTube
 422. Pim Fortuyn - 2002-03-21c - Debat Erasmus Universiteit.rm (26,6 MB) YouTube
 423. Pim Fortuyn - 2002-03-21d - RTL Nieuws Debat.rm (2,97 MB) YouTube
 424. Pim Fortuyn - 2002-03-21 - Presentatie van de kandidatenlijst voor de LPF Tweede Kamerfractie
 425. Pim Fortuyn - 2002-03-21e - Nova Debat & Kandidatenlijst.rm (173 MB) YouTube
 426. Pim Fortuyn - 2002-03-21f - Debat Erasmus Universiteit.avi (50 MB) YouTube
 427. Pim Fortuyn - 2002-03-21g - Debat Erasmus Universiteit.avi (74,7 MB) YouTube
 428. Pim Fortuyn - 2002-03-21h - Debat Erasmus Universiteit.mp4 (3,6 MB) Dutch Footage
 429. Pim Fortuyn - 2002-03-21i - Debat Erasmus Universiteit.mp4 (1,6 MB) Dutch Footage
 430. Pim Fortuyn - 2002-03-21j - NOS Ga lekker naar huis koken.flv (5,6 MB)
 431. Pim Fortuyn - 2002-03-21k - Nova Ga lekker naar huis koken.mp4 (19,5 MB) YouTube
 432. Pim Fortuyn - 2002-03-21l - De Kubus Kandidaten LPF.avi (10,9 MB) YouTube
 433. Pim Fortuyn - 2002-03-21m - De Kubus Kandidaten LPF.avi (11,1 MB) YouTube
 434. Pim Fortuyn - 2002-03-21n - De Kubus Kandidaten LPF.avi (11 MB) YouTube
 435. Pim Fortuyn - 2002-03-21o - De Kubus Kandidaten LPF.avi (9,87 MB) YouTube
 436. Pim Fortuyn - 2002-03-22a - NOS Radio Kandidatenlijst LPF.rm (888 kB) YouTube
 437. Pim Fortuyn - 2002-03-22b - 2Vandaag Herkansingsdebat (uit A Democracy In Shock)
 438. Pim Fortuyn - 2002-03-22b - 2Vandaag Herkansingsdebat.rm (110 MB) YouTube
 439. Pim Fortuyn - 2002-03-22 - Netwerk Journalist Le Pen Doe je huiswerk (uit Elsevier Ter Herinnering)
 440. Pim Fortuyn - 2002-03-22 - Jensen Uitzending (uit Nova van 2007-05-06)
 441. Pim Fortuyn - 2002-03-22 - Jensen Uitzending (uit A Democracy In Shock)
 442. Pim Fortuyn - 2002-03-22 - Jensen Uitzending (uit Ik kom er aan)
 443. Pim Fortuyn - 2002-03-22c - Jensen Uitzending.wmv (13,7 MB) YouTube
 444. Pim Fortuyn - 2002-03-22d - Jensen Uitzending.mp3 (8,87 MB) YouTube
 445. Pim Fortuyn - 2002-03-22e - Jensen En als mij wat gebeurt.wmv (3,07 MB) Elsevier YouTube YouTube
 446. Pim Fortuyn - 2002-03-23a - Hans Dijkstal & Ad Melkert.avi (65,7 MB) YouTube
 447. Pim Fortuyn - 2002-03-23b - Hans Dijkstal & Ad Melkert.avi (56,5 MB) YouTube
 448. Pim Fortuyn - 2002-03-23c - Nova Medische Beleidsmakers LPF.rm (94,6 MB) YouTube
 449. Pim Fortuyn - 2002-03-23 - Man Bijt Hond bij Business Class (opname, uit Man Bijt Hond van 2002-03-28)
 450. Pim Fortuyn - 2002-03-24 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 451. Pim Fortuyn - 2002-03-24 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 452. Pim Fortuyn - 2002-03-24a - Interview Business Class.avi (48,3 MB)
 453. Pim Fortuyn - 2002-03-24b - Buitenhof Fred Teeven.rm (197 MB) YouTube
 454. Pim Fortuyn - 2002-03-26a - Formatie zonder de PvdA.mpg (90,9 MB) YouTube
 455. Pim Fortuyn - 2002-03-26b - Nova LR met CDA.rm (107 MB) YouTube
 456. Pim Fortuyn - 2002-03-26 - De Gids AT5 Zaal over de vloer Rik Zaal Theo van Gogh Frans Bromet
 457. Pim Fortuyn - 2002-03-27a - We Dare TV.avi (100 MB) YouTube YouTube
 458. Pim Fortuyn - 2002-03-27b - 2Vandaag Politieke Barometer.rm (96,4 MB) YouTube
 459. Pim Fortuyn - 2002-03-28 - Man Bijt Hond bij Business Class.wmv (22,3 MB) Man Bijt Hond
 460. Pim Fortuyn - 2002-03-31 - Netwerk Rotterdamse wijk Reactie tijdens schorsing onderhandelingen
 461. Pim Fortuyn - 2002-04-04 - 10 Lastige Vragen Karel van de Graaf (uit Elsevier Ter Herinnering)
 462. Pim Fortuyn - 2002-04-04 - Nova Onderzoek Aanhang.rm (109 MB) YouTube
 463. Pim Fortuyn - 2002-04-05a - Barend & Van Dorp.mp3 (25,3 MB) YouTube
 464. Pim Fortuyn - 2002-04-05b - Barend & Van Dorp - Beveiliging.mp4 (13,1 MB) YouTube
 465. Pim Fortuyn - 2002-04-05c - Barend & Van Dorp - Midden-Oosten.mp4 (6,7 MB) Dutch Footage
 466. Pim Fortuyn - 2002-04-07 - LPF Persconferentie voor buitenlandse media (uit A Democracy In Shock)
 467. Pim Fortuyn - 2002-04-07 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 468. Pim Fortuyn - 2002-04-07 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 469. Pim Fortuyn - 2002-04-07 - Interview Business Class.mp3 (2,57 MB) YouTube
 470. Pim Fortuyn - 2002-04-08 - NOS Journaal Buitenlandse Journalisten Herben Varela
 471. Pim Fortuyn - 2002-04-08a - RTL Nieuws Buitenland.rm (5,79 MB) YouTube
 472. Pim Fortuyn - 2002-04-08b - Nova Markante Glatzkopf.rm (100 MB) YouTube
 473. Pim Fortuyn - 2002-04-09 - IKON Voor Je Kiezen.rm (125 MB) YouTube
 474. Pim Fortuyn - 2002-04-12 - Debat Melkert Fortuyn (uit Netwerk van 2002-11-25)
 475. Pim Fortuyn - 2002-04-12 - Netwerk Debat Melkert Fortuyn.avi (117 MB) YouTube
 476. Pim Fortuyn - 2002-04-13a - Knevel op Zaterdag.avi (83,3 MB) YouTube
 477. Pim Fortuyn - 2002-04-13b - Knevel op Zaterdag.mp3 (13,2 MB) YouTube
 478. Pim Fortuyn - 2002-04-13c - Nova Kabinet in Gevaar.rm (87,6 MB) YouTube
 479. Pim Fortuyn - 2002-04-14a - RUR met Willem Oltmans.mpg (747 MB) YouTube
 480. Pim Fortuyn - 2002-04-14b - RUR met Willem Oltmans.avi (123 MB) YouTube
 481. Pim Fortuyn - 2002-04-16 - 2Vandaag Val Kabinet.rm (137 MB) YouTube
 482. Pim Fortuyn - 2002-04-16 - Netwerk Nieuw kabinet met Hans Wiegel
 483. Pim Fortuyn - 2002-04-17a - Val Kabinet Srebrenica.avi (14,4 MB) YouTube
 484. Pim Fortuyn - 2002-04-17b - Studio 2 Ivo Niehe.avi (99,4 MB) YouTube
 485. Pim Fortuyn - 2002-04-20 - Nova Over de Nacht van Fortuyn.rm (92,9 MB) YouTube
 486. Pim Fortuyn - 2002-04-21 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 487. Pim Fortuyn - 2002-04-21 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 488. Pim Fortuyn - 2002-04-21 - Interview Business Class.mp3 (1,78 MB) YouTube
 489. Pim Fortuyn - 2002-04-21 - Kruispunt Christelijke aspect Kars Veling
 490. Pim Fortuyn - 2002-04-22 - NOS Journaal Afrekenen op resultaten
 491. Pim Fortuyn - 2002-04-22 - NOS Journaal Winst van Jean-Marie Le Pen in Frankrijk
 492. Pim Fortuyn - 2002-04-22 - NOS Journaal Boos op pers na vergelijking met Le Pen (uit de TV Show van 2007-05-06)
 493. Pim Fortuyn - 2002-04-22a - 2Vandaag Coalitieakkoord LR.rm (165 MB) YouTube
 494. Pim Fortuyn - 2002-04-22b - Nova College Rotterdam Geslaagd.rm (95,2 MB) YouTube
 495. Pim Fortuyn - 2002-04-23 - NOS Journaal Rotterdam.rm (3,79 MB) YouTube
 496. Pim Fortuyn - 2002-04-24 - Debat Melkert Le Pen Vergelijking (uit Netwerk van 2002-11-25)
 497. Pim Fortuyn - 2002-04-24 - Debat Melkert Le Pen Vergelijking (uit Moordcomplot Pim Fortuyn van 2010-05-05)
 498. Pim Fortuyn - 2002-04-24a - Debat Melkert Le Pen Vergelijking.rm (2,45 MB) Elsevier YouTube
 499. Pim Fortuyn - 2002-04-24b - Den Haag Vandaag Emmen.rm (33,6 MB) YouTube
 500. Pim Fortuyn - 2002-04-24 - Zendtijd voor politieke partijen LPF Respect en Multiculturele samenleving
 501. Pim Fortuyn - 2002-04-24c - LPF Zendtijd voor politieke partijen.wmv (10,5 MB) NPO Geschiedenis YouTube
 502. Pim Fortuyn - 2002-04-25a - Presentatie coalitieakkoord LR.mpg (80,5 MB) YouTube
 503. Pim Fortuyn - 2002-04-25b - Nova Boek Cabaretiers.rm (80,8 MB) YouTube
 504. Pim Fortuyn - 2002-04-26 - Interview Ivo Niehe in Provesano (opname, uit de TV Show van 2002-07-16)
 505. Pim Fortuyn - 2002-04-26 - Interview Ivo Niehe in Provesano (opname, uit de TV Show van 2007-05-06)
 506. Pim Fortuyn - 2002-04-27a - NOS Journaal Verkiezingen.rm (2,94 MB) YouTube
 507. Pim Fortuyn - 2002-04-27 - Lijsttrekkersdebat RTL4 Soundmixshow (uit Ik kom er aan)
 508. Pim Fortuyn - 2002-04-27b - Lijsttrekkersdebat Soundmixshow.rm (123 MB) YouTube
 509. Pim Fortuyn - 2002-04-27 - Huisbezoek & RTL4 Debat (uit Lijst 0 van 2002-04-29)
 510. Pim Fortuyn - 2002-04-28a - NOS Radio Over RTL4 Debat.rm (1,48 MB) YouTube
 511. Pim Fortuyn - 2002-04-28b - NOS Soundbiteshow Debat.rm (2,56 MB) YouTube
 512. Pim Fortuyn - 2002-04-28 - NOS Journaal Op de foto met allochtonen
 513. Pim Fortuyn - 2002-04-29a - Lijst 0 Huisbezoek & RTL4 Debat.rm (107 MB) YouTube
 514. Pim Fortuyn - 2002-04-29b - Nova Regeren.rm (151 MB) YouTube
 515. Pim Fortuyn - 2002-05-01a - Giel Beelen Belt.mp3 (1,55 MB) YouTube
 516. Pim Fortuyn - 2002-05-01 - Interview BBC John Simpson (uit Ik kom er aan)
 517. Pim Fortuyn - 2002-05-01 - Interview Cameo Marieke de Vries (uit Ik kom er aan)
 518. Pim Fortuyn - 2002-05-01 - NOS Journaal Frits Bolkenstein noemt Pim Fortuyn een pleefiguur
 519. Pim Fortuyn - 2002-05-01 - NOS Journaal Almere Premier misdraagt zich en de kiezer heeft gelijk
 520. Pim Fortuyn - 2002-05-01b - Almere Wijnschenk.rm (8 MB) YouTube
 521. Pim Fortuyn - 2002-05-01c - Almere Lido.rm (0,99 MB) YouTube
 522. Pim Fortuyn - 2002-05-01d - Almere Interview.mp3 (238 kB) YouTube
 523. Pim Fortuyn - 2002-05-01e - Almere-City.mp4 (7,2 MB) YouTube
 524. Pim Fortuyn - 2002-05-01f - Almere Islam.mp4 (23,7 MB) YouTube
 525. Pim Fortuyn - 2002-05-01g - Almere Police.mp4 (16 MB) YouTube
 526. Pim Fortuyn - 2002-05-01h - 2Vandaag Peiling LPF 26 Zetels.rm (72,5 MB) YouTube
 527. Pim Fortuyn - 2002-05-01i - Nederland Kiest PvdA.rm (229 MB) YouTube
 528. Pim Fortuyn - 2002-05-02a - Tijs van den Brink De Ochtenden.rm (17 MB) YouTube
 529. Pim Fortuyn - 2002-05-02 - Interview met verslaggever Wilfred Scholten (uit Vandaag de Dag van 2014-05-20)
 530. Pim Fortuyn - 2002-05-02 - Interview met verslaggever Wilfred Scholten (uit Altijd Wat van 2014-05-20)
 531. Pim Fortuyn - 2002-05-02 - 2Vandaag Portret (uit A Democracy In Shock)
 532. Pim Fortuyn - 2002-05-02 - 2Vandaag Portret (uit Elsevier Ter Herinnering)
 533. Pim Fortuyn - 2002-05-02b - 2Vandaag Portret.rm (76,2 MB) YouTube
 534. Pim Fortuyn - 2002-05-02c - BBC Beveiliging.rm (2,05 MB) YouTube
 535. Pim Fortuyn - 2002-05-02d - Nederland Kiest BBC.rm (248 MB) YouTube
 536. Pim Fortuyn - 2002-05-02e - Nederland Kiest John Simpson.mp4 (147 MB) NPO Geschiedenis
 537. Pim Fortuyn - 2002-05-02 - Interview Walter Zinzen (opname, uit Zinzen van 2002-05-11)
 538. Pim Fortuyn - 2002-05-02 - Interview Canvas Spraakmakers (opname)
 539. Pim Fortuyn - 2002-05-02 - SBS6 De Zwevende Kiezeressen Tiny van der Linden en Wil Vermie (opname, uit terugblik van 2003-05-06)
 540. Pim Fortuyn - 2002-05-02 - Man Bijt Hond (opname)
 541. Pim Fortuyn - 2002-05-03 - NOS Journaal Generaal Pardon (uit A Democracy In Shock)
 542. Pim Fortuyn - 2002-05-03 - NOS Journaal Generaal Pardon (uit Elsevier Ter Herinnering)
 543. Pim Fortuyn - 2002-05-03a - NOS Journaal Generaal Pardon.rm (10,5 MB) YouTube
 544. Pim Fortuyn - 2002-05-03b - RTL Nieuws Kwaad.rm (5,73 MB) YouTube
 545. Pim Fortuyn - 2002-05-03c - RTL Nieuws Frits Wester.rm (5,91 MB) YouTube
 546. Pim Fortuyn - 2002-05-03d - Vreemdelingenproblematiek.mp4 (5,11 MB) Dutch Footage
 547. Pim Fortuyn - 2002-05-03 - De Waarheid Gerard Joling (opname, uit De Waarheid van 2002-05-04)
 548. Pim Fortuyn - 2002-05-03 - Interview Ivo Niehe in Provesano (uitzending, uit de TV Show van 2002-07-16)
 549. Pim Fortuyn - 2002-05-03 - Interview Ivo Niehe in Provesano (uitzending, uit de TV Show van 2007-05-06)
 550. Pim Fortuyn - 2002-05-03e - AT5 Duivels Felix Rottenberg.mp4 (355 MB)
 551. Pim Fortuyn - 2002-05-03f - ARD Weltspiegel Thom Ummels.mp4 (67,4 MB) YouTube
 552. Pim Fortuyn - 2002-05-04a - De Waarheid Gerard Joling.mpg (118 MB) YouTube
 553. Pim Fortuyn - 2002-05-04b - NOS Journaal Zwevende kiezers.rm (2,36 MB) YouTube
 554. Pim Fortuyn - 2002-05-05 - Interview Business Class (uit Business Class Special van 2012-01-01)
 555. Pim Fortuyn - 2002-05-05 - Interview Business Class (uit 90 minuten Pim)
 556. Pim Fortuyn - 2002-05-05 - NMO De Dialoog Gesprek met Nazmiye Oral (uit 2Vandaag van 2002-12-17)
 557. Pim Fortuyn - 2002-05-05a - NMO De Dialoog.avi (69,1 MB)
 558. Pim Fortuyn - 2002-05-05b - NMO De Dialoog.wmv (214 MB) YouTube
 559. Pim Fortuyn - 2002-05-05 - Radio1 Debat No-go area's in Rotterdam (uit NOS Journaal Acht uur van 2002-05-06)
 560. Pim Fortuyn - 2002-05-05c - Radio1 Debat Samenvatting.rm (1,07 MB) YouTube
 561. Pim Fortuyn - 2002-05-05d - Radio1 Debat Analyse.rm (1,37 MB) YouTube
 562. Pim Fortuyn - 2002-05-05e - Radio1 Debat TV Samenvatting.rm (2,91 MB) YouTube
 563. Pim Fortuyn - 2002-05-05f - Radio1 Debat Gedeeltelijk.mp3 (236 kB) YouTube
 564. Pim Fortuyn - 2002-05-05 - Laatste debat Melkert Fortuyn in Hotel des Indes (uit Nova van 2002-06-18)
 565. Pim Fortuyn - 2002-05-05 - Gesprek met Theo van Gogh
 566. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Interview Walter Zinzen (uitzending, uit Zinzen van 2002-05-11)
 567. Pim Fortuyn - 2002-05-06a - Radio1 Bert van Slooten JSF.mp3 (9,27 MB) YouTube
 568. Pim Fortuyn - 2002-05-06b - Radio1 Arbeidsvitaminen.mp3 (5,2 MB) YouTube
 569. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Breda De Stem (uit Brabant Nieuws van 2002-05-06)
 570. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Breda De Stem (uit NOS Journaal Tien uur van 2002-05-06)
 571. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Breda De Stem (uit het Jaaroverzicht van 2002-12-28)
 572. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Breda De Stem (uit Hans Smolders na de Rechtszaak van 2003-04-15)
 573. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Breda De Stem (uit Moordcomplot Pim Fortuyn van 2010-05-05)
 574. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Breda De Stem (uit Ik kom er aan)
 575. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Gesprek met Harry Mens
 576. Pim Fortuyn - 2002-05-06c - Interview Ruud de Wild.mp3 (22 MB) YouTube
 577. Pim Fortuyn - 2002-05-06d - Interview Ruud de Wild.mp3 (24,7 MB) YouTube
 578. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Filemon Wesselink (uit Moordcomplot Pim Fortuyn van 2010-05-05)
 579. Pim Fortuyn - 2002-05-06e - Filemon Wesselink.mp3 (990 kB) YouTube
 580. Pim Fortuyn - 2002-05-06f - Filemon Wesselink bij arrestatie.rm (789 kB) YouTube
 581. Pim Fortuyn - 2002-05-06g - Radio1 Journaal & de Vries.mp3 (930 kB) YouTube
 582. Pim Fortuyn - 2002-05-06h - Isabelle.mp3 (448 kB) YouTube
 583. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Extra NOS Journaal Aanslag (uit Elsevier Ter Herinnering)
 584. Pim Fortuyn - 2002-05-06i - NOS Journaal Aanslag.rm (2,01 MB) YouTube
 585. Pim Fortuyn - 2002-05-06j - 2Vandaag Regulier.rm (94 MB) YouTube
 586. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - NOS Journaal Laatste interview (uit Elsevier Ter Herinnering)
 587. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - NOS Journaal Persconferentie Klaas de Vries (uit Elsevier Ter Herinnering)
 588. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - NOS Journaal Reacties Moord (uit Elsevier Ter Herinnering)
 589. Pim Fortuyn - 2002-05-06k - 2Vandaag Moord.rm (111 MB) YouTube
 590. Pim Fortuyn - 2002-05-06l - 2Vandaag Eerste Reacties.rm (212 MB) YouTube
 591. Pim Fortuyn - 2002-05-06m - Brabant Nieuws Breda.mp4 (121 MB) BN DeStem BN DeStem YouTube
 592. Pim Fortuyn - 2002-05-06n - Buitenlandse Reacties.rm (3,36 MB) YouTube
 593. Pim Fortuyn - 2002-05-06o - Buitenlandse Reacties.rm (2,21 MB) YouTube
 594. Pim Fortuyn - 2002-05-06p - TV Rijnmond Ivo Opstelten.rm (5,97 MB) YouTube
 595. Pim Fortuyn - 2002-05-06q - TV Rijnmond Overzicht.rm (5,45 MB) YouTube
 596. Pim Fortuyn - 2002-05-06r - Geschiedenis.rm (9,45 MB) YouTube
 597. Pim Fortuyn - 2002-05-06s - Reacties straat en stadhuis LR.mpg (173 MB) YouTube
 598. Pim Fortuyn - 2002-05-06t - Reacties bij Palazzo di Pietro.mpg (253 MB) YouTube
 599. Pim Fortuyn - 2002-05-06u - NOS Journaal Acht uur Moord.flv (195 MB) YouTube
 600. Pim Fortuyn - 2002-05-06v - NOS Journaal Tien uur Moord.flv (55,6 MB) Dumpert
 601. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Moordaanslag (uit Moordcomplot Pim Fortuyn van 2010-05-05)
 602. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Moordaanslag (uit Ik kom er aan)
 603. Pim Fortuyn - 2002-05-06 - Moordaanslag (uit de Nacht van Fortuyn)
 604. Pim Fortuyn - 2002-05-07 - 2Vandaag Reacties Moord (uit Elsevier Ter Herinnering)
 605. Pim Fortuyn - 2002-05-07 - Nederland Kiest Demonisering (uit Elsevier Ter Herinnering)
 606. Pim Fortuyn - 2002-05-07a - 2Vandaag Reacties Moord.rm (76,2 MB) YouTube
 607. Pim Fortuyn - 2002-05-07b - 2Vandaag Reacties Moord.rm (360 MB) YouTube
 608. Pim Fortuyn - 2002-05-07c - Stille tocht in Rotterdam.mpg (146 MB) YouTube
 609. Pim Fortuyn - 2002-05-07d - Nova Wat te doen.rm (301 MB) YouTube
 610. Pim Fortuyn - 2002-05-07e - Buitenlandse Media.rm (3,1 MB) YouTube
 611. Pim Fortuyn - 2002-05-07f - ARD Tageschau.rm (18,5 MB) YouTube
 612. Pim Fortuyn - 2002-05-07g - In Memoriam.mp3 (1,23 MB) YouTube
 613. Pim Fortuyn - 2002-05-07h - Reactie Prins Willem-Alexander.flv (5,6 MB)
 614. Pim Fortuyn - 2002-05-07 - Studio 2 Ivo Niehe
 615. Pim Fortuyn - 2002-05-08a - RTL Begraafplaats.rm (825 kB) YouTube
 616. Pim Fortuyn - 2002-05-08 - NOS Journaal (uit Elsevier Ter Herinnering)
 617. Pim Fortuyn - 2002-05-08b - 2Vandaag Gevolgen Moord.rm (74,2 MB) YouTube
 618. Pim Fortuyn - 2002-05-08c - 2Vandaag Volkert van der Graaf.rm (82,9 MB) YouTube
 619. Pim Fortuyn - 2002-05-08d - Nova Rest LPF.rm (175 MB) YouTube
 620. Pim Fortuyn - 2002-05-09 - Reacties van migranten.mpg (89,7 MB) YouTube
 621. Pim Fortuyn - 2002-05-09 - Netwerk Bloemen (uit Elsevier Ter Herinnering)
 622. Pim Fortuyn - 2002-05-10 - Begrafenis (uit Ik kom er aan)
 623. Pim Fortuyn - 2002-05-10 - Begrafenis (uit de Nacht van Fortuyn)
 624. Pim Fortuyn - 2002-05-10 - Journaal (uit Elsevier Ter Herinnering)
 625. Pim Fortuyn - 2002-05-10a - Portret rouwende taxichauffeur.mpg (225 MB) YouTube
 626. Pim Fortuyn - 2002-05-10b - Herdenkingsdienst in kathedraal.mpg (135 MB) YouTube
 627. Pim Fortuyn - 2002-05-10c - 2Vandaag Begrafenis.rm (78,2 MB) YouTube
 628. Pim Fortuyn - 2002-05-10d - 2Vandaag Begrafenis.rm (327 MB) YouTube
 629. Pim Fortuyn - 2002-05-10e - Nova Demonisering & Beveiliging.rm (185 MB) YouTube
 630. Pim Fortuyn - 2002-05-10f - Weekoverzicht.mpg (129 MB) YouTube
 631. Pim Fortuyn - 2002-05-11a - Canvas Walter Zinzen.avi (91,1 MB) YouTube
 632. Pim Fortuyn - 2002-05-11b - Nova Beveiliging bij LN.rm (176 MB) YouTube
 633. Pim Fortuyn - 2002-05-13a - Lijst 0 kijkt terug op bezoek.rm (109 MB) YouTube
 634. Pim Fortuyn - 2002-05-13b - Nova De kogel kwam van links.rm (198 MB) YouTube
 635. Pim Fortuyn - 2002-05-14 - Nova Beveiliging.rm (218 MB) YouTube
 636. Pim Fortuyn - 2002-05-15 - Ontbijt TV Stuiptrekking Kok.rm (977 kB) YouTube
 637. Pim Fortuyn - 2002-05-15 - Verkiezingen (uit de Nacht van Fortuyn)
 638. Pim Fortuyn - 2002-05-16a - NOS Journaal Kok & Melkert.rm (1,65 MB) YouTube
 639. Pim Fortuyn - 2002-05-16b - Nova Mat Herben.rm (201 MB) YouTube
 640. Pim Fortuyn - 2002-05-24 - Pauw in Panama.avi (112 MB) YouTube
 641. Pim Fortuyn - 2002-05-31 - KRO Reporter.rm (128 MB) YouTube
 642. Pim Fortuyn - 2002-06-09 - IKON Mussert Vergelijking.ra (13,1 MB) YouTube
 643. Pim Fortuyn - 2002-06-18 - Nova Laatste debat Melkert Fortuyn.rm (118 MB) Elsevier YouTube
 644. Pim Fortuyn - 2002-07-16 - Terugblik Interviews Ivo Niehe.avi (143 MB) YouTube
 645. Pim Fortuyn - 2002-07-19 - 2Vandaag Herbegrafenis.rm (36 MB) YouTube
 646. Pim Fortuyn - 2002-07-20 - NOS Journaal (uit Elsevier Ter Herinnering)
 647. Pim Fortuyn - 2002-07-20 - Afscheid van Rotterdam.mpg (111 MB) YouTube
 648. Pim Fortuyn - 2002-08-09a - NOS Journaal Rechtszaak.rm (39,5 MB) YouTube
 649. Pim Fortuyn - 2002-08-09b - 2Vandaag Proces Tegen Volkert.rm (270 MB) YouTube
 650. Pim Fortuyn - 2002-08-09c - 2Vandaag Bewijzen Hans Smolders.rm (96,7 MB) YouTube
 651. Pim Fortuyn - 2002-09-05 - ABC Australia Journeyman Pictures Last Days.mp4 (19,3 MB) Journeyman.tv YouTube
 652. Pim Fortuyn - 2002-09-28a - Herben Van der Graaf Van Gogh.rm (43,8 MB) YouTube
 653. Pim Fortuyn - 2002-09-28b - Herben Van der Graaf Van Gogh.avi (57,5 MB) YouTube
 654. Pim Fortuyn - 2002-10-11 - 2Vandaag Commissie van den Haak.rm (29,2 MB) YouTube
 655. Pim Fortuyn - 2002-10-18 - 2Vandaag Beveiliging.rm (69,9 MB) YouTube
 656. Pim Fortuyn - 2002-11-14 - Nova Beveiliging.rm (142 MB) YouTube
 657. Pim Fortuyn - 2002-11-24 - Buitenhof De Wijkerslooth.rm (195 MB) YouTube
 658. Pim Fortuyn - 2002-11-25 - Netwerk Ad Melkert.rm (88 MB) YouTube
 659. Pim Fortuyn - 2002-12-17a - 2Vandaag Hans Smolders.rm (169 MB) YouTube
 660. Pim Fortuyn - 2002-12-17b - Man Bijt Hond Filemon Wesselink.wmv (22,2 MB) Man Bijt Hond
 661. Pim Fortuyn - 2002-12-19 - 2Vandaag Johan Remkes.rm (21,8 MB) YouTube
 662. Pim Fortuyn - 2002-12-20 - 2Vandaag Johan Remkes.rm (28,4 MB) YouTube
 663. Pim Fortuyn - 2002-12-28 - Jaaroverzicht Hans Smolders.wmv (20,4 MB) YouTube
 664. Pim Fortuyn - 2002-12-30 - RTL Nieuws Jaaroverzicht.mpg (725 MB) YouTube
 665. Pim Fortuyn - 2003-02-25 - Nova De Zaak Demonisering.rm (98,8 MB) YouTube
 666. Pim Fortuyn - 2003-03-17 - Menno Buch Hans Smolders.wmv (19,4 MB) YouTube
 667. Pim Fortuyn - 2003-03-26 - Netwerk Reconstructie.asf (144 MB) YouTube
 668. Pim Fortuyn - 2003-03-30 - Netwerk Hans Smolders.asf (55,2 MB) YouTube
 669. Pim Fortuyn - 2003-04-15a - 2Vandaag Rechtszaak.rm (24,1 MB) YouTube
 670. Pim Fortuyn - 2003-04-15b - Hans Smolders voor de Rechtszaak.wmv (13,7 MB) YouTube
 671. Pim Fortuyn - 2003-04-15c - Hans Smolders na de Rechtszaak.wmv (10,2 MB) YouTube
 672. Pim Fortuyn - 2003-04-15d - Barend & Van Dorp.flv (264 MB) Barend en Van Dorp
 673. Pim Fortuyn - 2003-05-01 - TV Rijnmond Hans Smolders.rm (11 MB) YouTube
 674. Pim Fortuyn - 2003-05-02 - Netwerk Hans Smolders.asf (471 MB) NPO Geschiedenis
 675. Pim Fortuyn - 2003-05-04 - Herdenking Business Class.mpg (1,31 GB)
 676. Pim Fortuyn - 2003-05-06a - Goedemorgen Nederland.wmv (21 MB) YouTube
 677. Pim Fortuyn - 2003-05-06b - Typisch Fortuyn.mpg (470 MB) Elsevier
 678. Pim Fortuyn - 2003-05-06c - Barend & Van Dorp.flv (290 MB) Barend en Van Dorp
 679. Pim Fortuyn - 2003-05-06d - SBS6 De Zwevende Kiezeressen.mp4 (31,4 MB) YouTube
 680. Pim Fortuyn - 2003-05-07 - 3FM We moeten iets doen.mp3 (48,1 MB) Mooie Radio Mooie Radio
 681. Pim Fortuyn - 2004-02-19 - Herdenking Geboortedag.rm (10,4 MB) YouTube
 682. Pim Fortuyn - 2004-08-01 - Zomergasten met Felix Rottenberg.rm (28 MB) YouTube
 683. Pim Fortuyn - 2004-08-26 - Netwerk Islamisering.asf (17,7 MB) YouTube
 684. Pim Fortuyn - 2004-10-20 - De Grootste Nederlander.rm (112 MB) YouTube
 685. Pim Fortuyn - 2004-11-15 - De Grootste Nederlander.rm (497 MB) YouTube
 686. Pim Fortuyn - 2004-11-16 - 2Vandaag De Grootste Nederlander.rm (16 MB) YouTube
 687. Pim Fortuyn - 2004-12-13 - Marcel van Dam & Hans Smolders.rm (119 MB) YouTube
 688. Pim Fortuyn - 2004-12-23 - Zembla Abdullah Haselhoef.rm (5,37 MB) YouTube
 689. Pim Fortuyn - 2004-12-28 - De Schatkamer met Carry Tefsen.asf (9,18 MB) YouTube
 690. Pim Fortuyn - 2005-01-29 - Het Lagerhuis Marcel van Dam.rm (3,67 MB) YouTube
 691. Pim Fortuyn - 2005-01-30 - De Nacht van Van Dam.rm (79,2 MB) YouTube
 692. Pim Fortuyn - 2005-05-26 - Zembla Eurobedrog.rm (38,8 MB) YouTube
 693. Pim Fortuyn - 2005-12-08 - NOS Journaal Lek AIVD.rm (8,88 MB) YouTube
 694. Pim Fortuyn - 2005-12-09 - Barend & Van Dorp Klaas de Vries.wmv (96,2 MB) YouTube
 695. Pim Fortuyn - 2006-03-23 - Rondleiding Palazzo di Pietro.wmv (129 MB) YouTube
 696. Pim Fortuyn - 2006-08-26 - Waar was u toen.mpg (914 MB) YouTube
 697. Pim Fortuyn - 2006-09-07 - Andere Tijden.mpg (922 MB) NPO Geschiedenis
 698. Pim Fortuyn - 2006-09-14 - Andere Tijden.mpg (914 MB) NPO Geschiedenis
 699. Pim Fortuyn - 2006-09-15 - VARA De Leugen Regeert.asf (17,3 MB) YouTube
 700. Pim Fortuyn - 2007-05-06a - Herdenking Business Class.mpg (555 MB)
 701. Pim Fortuyn - 2007-05-06b - TROS TV Show Ivo Niehe.mpg (1,53 GB) YouTube
 702. Pim Fortuyn - 2007-05-06c - Nova Vijf jaar na Fortuyn.mpg (3,18 GB)
 703. Pim Fortuyn - 2007-05-06d - Wereldomroep Postuum interview.mp3 (7,6 MB)
 704. Pim Fortuyn - 2008-10-16a - RTL4 Het Zesde Zintuig Plaats Delict.wmv (541 MB)
 705. Pim Fortuyn - 2008-10-16b - RTL4 Het Zesde Zintuig Plaats Delict.mpg (1,15 GB)
 706. Pim Fortuyn - 2009-04-26 - RKK Kruispunt Katholieke wortels.asf (103 MB)
 707. Pim Fortuyn - 2010-05-05 - BNN 3Doc Moordcomplot Pim Fortuyn.mpg (1,63 GB) YouTube
 708. Pim Fortuyn - 2010-12-16 - PowNews Job Frieszo CD.mpg (205 MB)
 709. Pim Fortuyn - 2011-05-08 - Interview Business Class.flv (124 MB)
 710. Pim Fortuyn - 2011-07-29 - TROS TV Show Ivo Niehe 30 jaar Terugblik
 711. Pim Fortuyn - 2012-01-01 - Interview Business Class Special.mpg (2,96 GB)
 712. Pim Fortuyn - 2012-02-29 - RTL Boulevard Edwin zoekt Fortuyn en spreekt Volkert van der Graaf RTL RTL XL Uitzending.net
 713. Pim Fortuyn - 2012-03-01 - Edwin zoekt Fortuyn 1.mpg (1,49 GB) AVRO
 714. Pim Fortuyn - 2012-03-03 - 10 jaar later Hans Smolders Mediapark.mp4 (220 MB) YouTube
 715. Pim Fortuyn - 2012-03-05 - De Wereld Draait Door Witteman.mp4 (113 MB) VARA VARA
 716. Pim Fortuyn - 2012-03-06a - TV Rijnmond LR 17 zetels.mp4 (18,1 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 717. Pim Fortuyn - 2012-03-06b - TV Rijnmond Hans Kombrink.mp3 (3,4 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 718. Pim Fortuyn - 2012-03-06c - TV Rijnmond Marco Pastors.mp3 (12,6 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 719. Pim Fortuyn - 2012-03-06d - TV Rijnmond Ivo Opstelten.mp3 (3,1 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 720. Pim Fortuyn - 2012-03-06e - De dag dat Pim Fortuyn won.mpg (1,33 GB) AVRO
 721. Pim Fortuyn - 2012-03-06f - Pauw & Witteman.mpg (2 GB) VARA
 722. Pim Fortuyn - 2012-03-08 - Edwin zoekt Fortuyn 2.mpg (1,49 GB) AVRO
 723. Pim Fortuyn - 2012-03-11a - Interview Business Class 10 jaar.flv (81,8 MB)
 724. Pim Fortuyn - 2012-03-11b - KRO Brandpunt De Messias.mp4 (3,3 MB) KRO
 725. Pim Fortuyn - 2012-03-11c - KRO Brandpunt De Messias.mp4 (102 MB) KRO
 726. Pim Fortuyn - 2012-03-11d - KRO Brandpunt De Messias.mp4 (409 MB) KRO
 727. Pim Fortuyn - 2012-03-14a - EenVandaag Edwin zoekt Fortuyn.mp4 (29,2 MB) EenVandaag
 728. Pim Fortuyn - 2012-03-14b - RTL Boulevard Edwin zoekt Fortuyn.mpg (118 MB)
 729. Pim Fortuyn - 2012-03-15 - Edwin zoekt Fortuyn 3.mpg (1,49 GB) Dumpert Uitzending Gemist [Niet beschikbaar]
 730. Pim Fortuyn - 2012-03-22a - AT5 20 jaar Duivels en moord.mp4 (7,3 MB)
 731. Pim Fortuyn - 2012-03-22b - Edwin zoekt Fortuyn 4.mpg (1,44 GB) AVRO
 732. Pim Fortuyn - 2012-03-26 - AT5 Nieuws Duivels Job Cohen.mp4 (18,3 MB)
 733. Pim Fortuyn - 2012-03-31 - 10 jaar later Marco Pastors.mp4 (112 MB) YouTube
 734. Pim Fortuyn - 2012-04-07a - B&W Sonja Barend.mp4 (13,3 MB)
 735. Pim Fortuyn - 2012-04-07b - B&W Sonja Barend.mp4 (3,8 MB)
 736. Pim Fortuyn - 2012-04-10a - De week van Filemon.mpg (372 MB) BNN
 737. Pim Fortuyn - 2012-04-10b - Pauw & Witteman.mpg (492 MB)
 738. Pim Fortuyn - 2012-04-11 - Moordcomplot Demonisering.avi (308 MB) YouTube
 739. Pim Fortuyn - 2012-04-14 - Begrafenis en herdenkingen.avi (335 MB) YouTube
 740. Pim Fortuyn - 2012-04-30 - Nieuwsuur Premier Wiegel.mpg (611 MB)
 741. Pim Fortuyn - 2012-05 - TV Rijnmond TV Rijnmond
 742. Pim Fortuyn - 2012-05-01a - TV Rijnmond Ivo Opstelten.mp4 (47 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 743. Pim Fortuyn - 2012-05-01b - TV Rijnmond Hans Smolders.mp3 (6 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 744. Pim Fortuyn - 2012-05-02a - TV Rijnmond Marten Fortuyn.mp3 (5,5 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 745. Pim Fortuyn - 2012-05-02b - TV Rijnmond Tomas Ross.mp3 (5,4 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 746. Pim Fortuyn - 2012-05-02c - TV Rijnmond De media.mp4 (46,7 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 747. Pim Fortuyn - 2012-05-02d - TV Rijnmond Ivo Opstelten.mp3 (5 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 748. Pim Fortuyn - 2012-05-02e - Omroep Brabant Hans Smolders.mp4 (14,5 MB) Omroep Brabant YouTube
 749. Pim Fortuyn - 2012-05-03a - TV Rijnmond Invloed op politiek.mp4 (46,5 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 750. Pim Fortuyn - 2012-05-03b - EenVandaag Herinneringen.mpg (330 MB) EenVandaag
 751. Pim Fortuyn - 2012-05-04a - TV Rijnmond Joost Eerdmans.mp3 (5,3 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 752. Pim Fortuyn - 2012-05-04b - TV Rijnmond Krankzinnige week.mp3 (6,1 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 753. Pim Fortuyn - 2012-05-04c - TV Rijnmond De laatste dag.mp4 (44,4 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 754. Pim Fortuyn - 2012-05-04d - EenVandaag De moord.mpg (338 MB) EenVandaag
 755. Pim Fortuyn - 2012-05-04e - TV West Nieuws 10 jaar dood.flv (48,8 MB) YouTube
 756. Pim Fortuyn - 2012-05-04f - Radio Royaal 2000-2001 Theo Erkens.mp4 (27,6 MB) YouTube
 757. Pim Fortuyn - 2012-05-04g - Radio1.be Joos Marten Fortuyn.mp3 (3,8 MB) Radio1.be Streampower.be
 758. Pim Fortuyn - 2012-05-04h - BNN Today Radio 1 Arjan Penders & Peter de Vries.mp3 (16 MB) Radio1.nl Omroep.nl
 759. Pim Fortuyn - 2012-05-04i - NOS Radio 1 Joris van de Kerkhof.mp3 (9,1 MB) Omroep.nl
 760. Pim Fortuyn - 2012-05-05a - NOS Radio 1 Opstelten vergeet moord niet.mp3 (12,7 MB) Omroep.nl
 761. Pim Fortuyn - 2012-05-05b - Mediapark Marcel Ouddeken.mp4 (17,6 MB) RTV Noord-Holland
 762. Pim Fortuyn - 2012-05-05c - VandaagVoorheen 6 mei 2002 vermoord.mp4 (6 MB) Zie.nl YouTube Vimeo
 763. Pim Fortuyn - 2012-05-06a - Eva Jinek op Zondag Eerdmans Herben.mp4 (434 MB) WNL WNL
 764. Pim Fortuyn - 2012-05-06b - Business Class Smolders Eerdmans.mpg (1 GB)
 765. Pim Fortuyn - 2012-05-06c - Buitenhof Ronald Sørensen.mpg (634 MB) YouTube
 766. Pim Fortuyn - 2012-05-06d - Buitenhof Ronald Sørensen.mp4 (413 MB) VPRO
 767. Pim Fortuyn - 2012-05-06e - Acht uur Journaal Herdenking.mpg (67,6 MB)
 768. Pim Fortuyn - 2012-05-06f - Acht uur Journaal Herdenking.flv (11,5 MB)
 769. Pim Fortuyn - 2012-05-06g - Andere Tijden A Dutch dandy.flv (234 MB) NPO Geschiedenis
 770. Pim Fortuyn - 2012-05-06h - Hart van Nederland Marieke de Vries.flv (21,2 MB) Hart van Nederland
 771. Pim Fortuyn - 2012-05-06i - SBS6 Verslaggever blikt terug.flv (19,7 MB)
 772. Pim Fortuyn - 2012-05-06j - NOS De politicus, zijn dood en begrafenis.flv (33,3 MB) NOS
 773. Pim Fortuyn - 2012-05-06k - NOS Henk te Velde 10 jaar na de moord.mp3 (5,4 MB) Radio1 Omroep.nl
 774. Pim Fortuyn - 2012-05-06l - NOS Joris van de Kerkhof.mp3 (10,7 MB)
 775. Pim Fortuyn - 2012-05-06m - NOS Herdacht in Laurentiuskathedraal.mp3 (3,8 MB) Omroep.nl
 776. Pim Fortuyn - 2012-05-06n - NOS Moord herdacht.flv (6,9 MB) NOS Omroep.nl
 777. Pim Fortuyn - 2012-05-06o - ANP Plein in Rotterdam vernoemd.mp4 (19,1 MB)
 778. Pim Fortuyn - 2012-05-06p - TV Rijnmond Herdenkingen.mp4 (12,3 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond YouTube
 779. Pim Fortuyn - 2012-05-06q - TV Rijnmond Herdenking.mp3 (4,2 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 780. Pim Fortuyn - 2012-05-06r - TV Rijnmond Stille tocht.mp3 (6,5 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 781. Pim Fortuyn - 2012-05-06s - Brandpunt Revolutie op het Binnenhof.mp4 (321 MB) KRO
 782. Pim Fortuyn - 2012-05-08a - TV Rijnmond Rotterdam de dag na de moord.mp4 (20,4 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 783. Pim Fortuyn - 2012-05-08b - Nieuwsuur Hans Smolders Petitie.flv (66,7 MB)
 784. Pim Fortuyn - 2012-05-09a - TV Rijnmond Rouwen om Pim.mp3 (5,5 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 785. Pim Fortuyn - 2012-05-09b - TV Rijnmond Rouwen om Pim.mp4 (20,3 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 786. Pim Fortuyn - 2012-05-10a - TV Rijnmond De dag van de uitvaart.mp4 (22,8 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 787. Pim Fortuyn - 2012-05-10b - TV Rijnmond Bibliotheek naar gemeente.mp3 (12,1 MB) TV Rijnmond SoundCloud
 788. Pim Fortuyn - 2012-05-15 - TV Rijnmond LPF haalt 26 zetels.mp3 (4,2 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 789. Pim Fortuyn - 2012-05-25a - TV Rijnmond Teeven petitie Smolders.mp3 (4,9 MB) TV Rijnmond TV Rijnmond
 790. Pim Fortuyn - 2012-05-25b - Petitie tegen vrijlating Volkert van der Graaf.mp4 (4 MB)
 791. Pim Fortuyn - 2012-08-27 - Wie heeft toch die GIEL-Mobiel.flv (76,1 MB) VARA
 792. Pim Fortuyn - 2012-08-28 - Giel Beelen Uitleg imitator Cees Wijburg.flv (22,7 MB) YouTube
 793. Pim Fortuyn - 2014-04-20 - Oscar Hammerstein.mp4 (22,7 MB)
 794. Pim Fortuyn - 2012-06-12 - FaceCulture Lange Frans.flv (13,9 MB) YouTube
 795. Pim Fortuyn - 2013-04-03 - James Bond in Den Haag Tomas Ross.mp4 (58,9 MB) YouTube
 796. Pim Fortuyn - 2014-05-20a - Vandaag de Dag - Europa.mp4 (5,3 MB)
 797. Pim Fortuyn - 2014-05-20b - Vandaag de Dag - Europa.mp4 (25,3 MB) WNL
 798. Pim Fortuyn - 2014-05-20c - Altijd Wat - Europa.mp4 (103 MB) NCRV
 799. Pim Fortuyn - 2014-05-20d - Altijd Wat - Europa - Promo.mpg (24 MB)
 800. Pim Fortuyn - 2014-05-20e - Altijd Wat - Europa.mpg (1,92 GB)
 801. Pim Fortuyn - A Democracy In Shock.mpg (3,5 GB) YouTube
 802. Pim Fortuyn - Business Class 90 minuten Pim.mpg (3,95 GB)
 803. Pim Fortuyn - Ik kom er aan.mpg (3,89 GB) YouTube
 804. Pim Fortuyn - Nacht van Fortuyn.mpg (7,65 GB) YouTube
  met:
  1. 2001-11-25 - Lijsttrekkerscongres Leefbaar Nederland
  2. 2002-01-08 - Bestuursvergadering Leefbaar Nederland
  3. 2002-02-09 - De Volkskrant
  4. 2002-02-09 - De Nacht van Fortuyn
  5. 2002-02-10 - Buitenhof
  6. 2002-02-10 - Netwerk
  7. 2002-03-06 - Lijsttrekkersdebat
  8. 2002-03-14 - Boekpresentatie Nieuwspoort
  9. 2002-03-21 - Debat 2Vandaag
  10. 2002-05-06 - Mediapark Hilversum
  11. 2002-05-10 - Begrafenis
  12. 2002-05-15 - Verkiezingen
 805. Pim Fortuyn - Elsevier Ter Herinnering DVD bestellen
  met:
  1. Introductie
   Directeur OV Jaarkaart B.V.
  2. 1989-03-03 - NOS Journaal OV Studentenkaart
  3. 1990-06-26 - NOS Journaal OV Studentenkaart
  4. 1990-11-06 - NOS Journaal OV Studentenkaart
  5. 1991-01-07 - NOS Laat OV Studentenkaart
   Bijzonder hoogleraar
  6. 1991-02-12 - VARA In Het Nieuws Tegen Bureaucratie
  7. 1991-03-17 - NOS Het Capitool
  8. 1991-07-20 - VARA Achter Het Nieuws Havenstaking in Rotterdam
  9. 1992-09-04 - KRO Brandpunt Debat met PvdA
  10. 1992-01-02 - NOS Laat Agenda & Plannen WAO
  11. 1992-03-01 - VPRO Herfst In Het Paradijs Toekomst Verzorgingsstaat
  12. 1994-03-19 - Nova Het Zakenkabinet
  13. 1994-03-30 - EO Tijdsein Wil premier worden
  14. 1997-02-13 - Netwerk De islamisering van onze cultuur
  15. 1997-09-15 - Villa Felderhof Conny Breukhoven
  16. 1998-05-13 - VPRO Wat is nou politiek correct
  17. 2001-02-02 - Het Zwarte Schaap
   Periode Leefbaar Nederland
  18. 2001-08-31 - 2Vandaag Elsevier en Leefbaar Nederland
  19. 2001-10-23 - Nova Bestuur LN kiest lijsttrekker
  20. 2001-11-07 - 2Vandaag Peiling
  21. 2001-11-25 - Netwerk Lijsttrekkerscongres Leefbaar Nederland
  22. 2002-02-09 - 2Vandaag Volkskrant en Ahmed Aboutaleb
  23. 2002-02-11 - 2Vandaag Jan Nagel
   Periode Lijst Fortuyn
  24. 2002-02-20 - 2Vandaag Peiling
  25. 2002-03-06 - Barend & Van Dorp
  26. 2002-03-07 - Nova Rotterdam
  27. 2002-03-12 - Netwerk Overzicht gebeurtenissen
  28. 2002-03-14 - NOS Journaal Belaagd
  29. 2002-03-21 - NOS Journaal Debat Erasmus Universiteit
  30. 2002-03-22 - Netwerk Journalist Le Pen Doe je huiswerk
  31. 2002-04-04 - 10 Lastige Vragen Karel van de Graaf
  32. 2002-05-02 - 2Vandaag Portret
  33. 2002-05-03 - NOS Journaal Generaal Pardon
   De moord en de begrafenis
  34. 2002-05-06 - Extra NOS Journaal Aanslag
  35. 2002-05-06 - NOS Journaal Laatste interview
  36. 2002-05-06 - NOS Journaal Persconferentie Klaas de Vries
  37. 2002-05-06 - NOS Journaal Reacties Moord
  38. 2002-05-07 - 2Vandaag Reacties Moord
  39. 2002-05-07 - Nederland Kiest Demonisering
  40. 2002-05-08 - NOS Journaal
  41. 2002-05-09 - Netwerk Bloemen
  42. 2002-05-10 - Journaal
  43. 2002-07-20 - NOS Journaal
Avatar gebruiker
liefdenetwerk
Beheerder
 
Berichten: 1019
Afbeeldingen: 4
Geregistreerd: za 17 maart 2012, 01:06
Woonplaats: AmsterdamTrackback Link
Facebook Comments

Keer terug naar Pim Fortuyn Forum

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: CommonCrawl [Bot] en 0 gasten